مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم) | سال:1380 | دوره:4 | شماره:2 | صفحه شروع:78 | صفحه پایان:84

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,215

دانلود:

79

استناد:

23

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان شیوع مصرف سیگار و سن کشیدن اولین سیگار در دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی 78-1377

صفحات

 صفحه شروع 78 | صفحه پایان 84

چکیده

 این تحقیق به منظور تعیین شیوع مصرف سیگار و تعیین توزیع سنی کشیدن اولین سیگار در بین دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی دبیرستانهای شهر تهران انجام شد.به این منظور 4023 دانش‌آموز (دختر 2018, پسر 2005) از نظر الگوی تجربه و مصرف سیگار, سن شروع و ادامه مصرف توسط پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی جمعیت مورد بررسی 17.8 سال بود. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که در این گروه 7.2 درصد از پسرها و 1 درصد از دخترها سیگاری بودند. 35 درصد از پسرها و 26.9 درصد از دخترها سیگار را تجربه کرده بودند. میانگین سن شروع مصرف سیگار برای دختران سیگاری 14.29 سال و برای دخترانی که فقط سیگار را تجربه کرده بودند 13.97 سال بود.از دخترانی که مصرف سیگار را تجربه کرده بودند و یا سیگاری بودند 23.7 درصد تا پایان دوره دبستان (تا 11 سالگی) و مجموعا 40.5 درصد تا پایان دورة راهنمایی (تا 14 سالگی) سیگار را تجربه کرده بودند. 9 درصد دختران, اولین تجربه خود را قبل از ورود به مدرسه, تا 6 سالگی, گزارش کرده‌اند. میانگین سن شروع مصرف سیگار برای پسران سیگاری 14.36 سال و برای پسرانی که سیگار را تجربه کرده بودند 13.7 سال بود. از پسرانی که مصرف سیگار را تجربه کرده بودند و یا سیگاری بودند, 4.5 درصد اولین تجربه خود را قبل از ورود به مدرسه, تا 6 سالگی, ذکر کرده‌اند. از پسرانی که مصرف سیگار را تجربه کرده بودند و یا سیگاری بودند, 22.7 درصد تا پایان دوره دبستان (تا 11 سالگی) و مجموعا 49.5 درصد تا پایان دوره راهنمایی (تا 14 سالگی) سیگار را تجربه کرده بودند. این مطالعه نشان داد که شانس سیگاری شدن در آنها که سیگار را تجربه کرده‌اند در میان پسرها 20 درصد و در میان دخترها 3 درصد می‌باشد که نشانگر آن است که جنسیت اثر مشخصی دارد و در میان پسران تجربه سیگار خطر بیشتری برای سیگاری شدن به دنبال داشته است. میانگین سن شروع مصرف سیگار در بین دختران و پسران سیگاری و تجربه کنندگان مشابه بود. سن کشیدن اولین سیگار در میان دختران و پسران از دو نقطه اوج (Peak) برخوردار است که اولی در سنین 9 سالگی و دومی در سنین 14 سالگی می‌باشد, و لذا بهترین زمان برای اقدامات پیشگیری از اعتیاد قبل از این سنین است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID