مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

204

دانلود:

129

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر هزینه های بهداشتی دولت بر برون دادهای بهداشت

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 128

چکیده

 مقدمه: شکست بازار آزاد در تامین اندوخته فردی و اجتماعی بهداشت, که از آن به عنوان سرمایه نیز یاد می شود, زمینه دخالت دولت در این بخش مهم را فراهم نموده است. از سوی دیگر برنامه توسعه هزاره سازمان ملل نیز تاکید زیادی در توسعه شاخص های بهداشتی داشته است. این موضوع سبب شده است تا تامین بخشی از نیازهای بهداشتی و آموزشی جامعه بر دوش دولت گذاشته شود.روش کار: در مطالعه حاضر, به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری هزینه های دولت بر متغیرهای کمی بخش بهداشت در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی, از روش های اقتصاد سنجی متداول و داده های دوره زمانی 1991-2005 استفاده گردیده است.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار هزینه های دولت بر متغیر های مختلف بهداشتی می باشد. به علاوه مشاهده گردید که درآمد سرانه از جمله مهم ترین متغیرهایی است که شاخص های در نظر گرفته شده برای وضعیت بهداشتی (نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر 5 سال) را تحت تاثیر قرار داده است. متغیر باسوادی بزرگسالان که برای بررسی تاثیر وضعیت آموزش بر بهداشت در مدل ها وارد گردیده, تاثیری مطابق با انتظارات تئوریک داشته و از معنی داری مناسبی برخوردار می باشد.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر معنی داری که هزینه های دولت بر متغیرهای کمی سلامت داشته است, می توان عنوان نمود که در راستای نیل به اهداف هزاره توسعه سازمان ملل, انجام هزینه های مذکور یکی از مهم ترین ابزارهای موجود بوده و بدون انجام این هزینه ها, دستیابی به این اهداف کمی, میسر نخواهد گردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.