مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,166

دانلود:

0

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات اکوفیزیولوژیک آبیاری و تاریخ کاشت بر روی رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 49

چکیده

 با توجه به اهمیت پرورش گیاهان دارویی و رواج روزافرون داروهای برخوردار از ماده موثره طبیعی, پژوهشی در راستای بررسی اثرات اکوفیزیولوژیک آبیاری و تاریخ های مختلف کاشت بر روی انیسون که دارای استفاده های مختلفی در صنایع دارویی, غذایی, بهداشتی و آرایشی می باشد, انجام گرفت. در این بررسی اثرات رژیم های مختلف آبیاری شامل: حذف آبیاری در مرحله رشد طولی ساقه(I1) , حذف آبیاری در مرحل رشد طولی ساقه و پر شدن دانه (I2), آبیاری در مرحله تشکیل چتر(I3) , حذف آبیاری در مرحله پر شدن دانه (I4) و آبیاری کامل (I5) در سه تاریخ کاشت 16 فروردین (D1), 28 فروردین (D2)  و 10 اردیبهشت (D3) بر روی رقم Soroksari انیسون مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که شاخص سطح برگ(LAl) , سطح ویژه برگ(SLA) , ارتفاع گیاه و بیوماس در تاریخ کاشت سوم به طور معنی داری نسبت به دو تاریخ دیگر کاهش می یابد. همچنین حذف آبیاری در سطوح I1,I2  و I3 این صفات را بطور معنی داری کاهش داد, ولی حذف آبیاری در سطح I4 تاثیری بر روی آنها نداشت. فراوانی روزنه ها در میدان میکروسکپی نیز بطور معنی داری تحت تاثیر تاریخ کاشت و رژیم های آبیاری قرار گرفت. بدین ترتیب که گیاهان تاریخ کاشت اول در مقایسه با دو تاریخ دیگر از نظر آماری از تراکم روزانه ای کمتری بر خوردار شدند. حذف آبیاری در سطح I3 و بویژه I1 وI2  تراکم روزنه ها را بطور معنی داری افزایش داد. همچنین در این بررسی طول دهانه روزنه بر اثر حذف آبیاری در مراحل رشد طول ساقه وتشکیل چتر کاهش یافت, ولی تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت. عملکرد دانه انیسون نیز بطور معنی داری تحت تاثیر تاریخ کاشت, رژیم هایی آبیاری و اثر متقابل آنها قرار گرفت. بیشترین عملکرد دانه به میزان893.4  کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار D1 I5 و کمترین آنها به مقدار 457.2 کیلوگرم در هکتار به تیمار D3 I2 متعلق بود. تعداد چتر در گیاه, تعداد چترک در چتر, تعداد دانه در چترک و وزن هزار دانه انیسون نیز بر اثر تاخیر در کاشت و بویژه حذف آبیاری در مرحله رشد طولی ساقه کاهش یافت. با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این پژوهش می توان تاریخ کاشت 16 فروردین را به عنوان مناسبترین تاریخ کاشت انیسون در تبریز پیشنهاد کرد. در ضمن از آنجایی که حذف آبیاری در مرحله پر شدن دانه اثر معنی داری را بر تجمع ماده خشک و عملکرد دانه نداشت, بنابراین به دلیل مصرف آب کمتر این امر توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

زهتاب سلماسی، سعید، جوانشیر، عزیز، امیدبیگی، رضا، آلیاری، هوشنگ، و قاسمی گلعذانی، کاظم. (1382). اثرات اکوفیزیولوژیک آبیاری و تاریخ کاشت بر روی رشد, عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون. دانش کشاورزی، 13(4)، 37-49. SID. https://sid.ir/paper/28848/fa

Vancouver: کپی

زهتاب سلماسی سعید، جوانشیر عزیز، امیدبیگی رضا، آلیاری هوشنگ، قاسمی گلعذانی کاظم. اثرات اکوفیزیولوژیک آبیاری و تاریخ کاشت بر روی رشد, عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون. دانش کشاورزی[Internet]. 1382؛13(4):37-49. Available from: https://sid.ir/paper/28848/fa

IEEE: کپی

سعید زهتاب سلماسی، عزیز جوانشیر، رضا امیدبیگی، هوشنگ آلیاری، و کاظم قاسمی گلعذانی، “اثرات اکوفیزیولوژیک آبیاری و تاریخ کاشت بر روی رشد, عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون،” دانش کشاورزی، vol. 13، no. 4، pp. 37–49، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28848/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.