مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

628

دانلود:

168

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر انرژی حرارتی، آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیوم خاک آلوده

صفحات

 صفحه شروع 321 | صفحه پایان 330

چکیده

 حلالیت و پایداری عناصر سنگین در خاک نقش مهمی در نقل و انتقال آن به آب های زیرزمینی و گیاهان دارد و می تواند برای سلامت انسان تهدیدی جدی باشد. این تحقیق به منظور بررسی تغییرات زمانی میزان تثبیت کادمیوم در خاک های آلوده به فلزات سنگین تحت تاثیر انرژی حرارتی, آهک (CaCO3) و کود فسفاته (به منزله منبع فسفات) انجام شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی رس به روش استاندارد انجام شد. به منظور بررسی تثبیت کادمیوم, محلول آهک در سطوح صفر و 5 درصد, محلول کود فسفاته در سطوح صفر و 2.5 درصد تهیه و با خاک مخلوط شد. سپس, نمونه ها در دمای 25, 200, 400, 600, 700 و 800 درجه سانتی گراد حرارت داده شدند. پس از خنک شدن نمونه ها عصاره گیری در فاصله زمانی 7, 30 و 60 روز با نسبت 1:10 خاک به آب تهیه و تعیین غلظت شد. نتایج نشان داد خاک مورد مطالعه سبک بافت, اسیدی و کاملا شور است. همچنین, کانی های حاکم در نمونه به ترتیب کائولینیت, ایلیت و اسمکتیت تعیین شدند. تجزیه واریانس نشان داد آثار مستقل حرارت و تیمار در فاصله زمانی 7, 30 و 60 روز معنی دار (P<0.001) شدند, اما آثار متقابل فاکتورها با گذشت زمان معنی دار نشدند. دمای 400, 600 و 700 بیشترین تاثیر در رهاسازی کادمیوم را داشت. نتایج نشان داد که افزایش حرارت سبب تغییر جهت اثر فسفات در تثبیت کادمیوم و افزایش حلالیت و انتقال آن در خاک می شود. همچنین, با گذشت زمان و برقراری تعادل نسبی, تثبیت کادمیوم نیز افزایش یافت. نتایج حاصل نشان داد کاربرد آهک در خاک های اسیدی و شور به منظور تثبیت کادمیوم توصیه نمی شود و بهتر است منابع فسفاته به کار روند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسن زاد، صفیه، پیرخراطی، حسین، دولتی، بهنام، و فرهادی، خلیل. (1393). بررسی تاثیر انرژی حرارتی, آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیوم خاک آلوده. محیط شناسی، 40(2)، 321-330. SID. https://sid.ir/paper/2872/fa

  Vancouver: کپی

  حسن زاد صفیه، پیرخراطی حسین، دولتی بهنام، فرهادی خلیل. بررسی تاثیر انرژی حرارتی, آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیوم خاک آلوده. محیط شناسی[Internet]. 1393؛40(2):321-330. Available from: https://sid.ir/paper/2872/fa

  IEEE: کپی

  صفیه حسن زاد، حسین پیرخراطی، بهنام دولتی، و خلیل فرهادی، “بررسی تاثیر انرژی حرارتی, آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیوم خاک آلوده،” محیط شناسی، vol. 40، no. 2، pp. 321–330، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2872/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی