مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,247

دانلود:

225

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضریب رسانش گرمای توده در پسته پوست گیری نشده

صفحات

 صفحه شروع 215 | صفحه پایان 227

چکیده

 یکی از مهم ترین خواص حرارتی توده پسته پوست گیری نشده یعنی ضریب رسانش گرما به عنوان تابعی از دما و رطوبت مورد ارزیابی قرار گرفت. بازه رطوبتی دانه ها از %20.9 بر پایه وزن تر تا %51.8 (رطوبت هنگام برداشت) و بازه دمایی از 20 تا 40 درجه سلسیوس متغیر بود. به منظور اندازه گیری ضریب رسانش گرما در مواد کشاورزی نسبت به ساخت کاوشگر رسانش گرما اقدام گردید. با استفاده از کاوشگر مذکور که یک منبع خط گرما درون آن نصب گردیده است. ضریب رسانش گرما در حالت گذرا ضمن محاسبه شیب لحظه ای بیشینه تعیین گردید. ضریب رسانش گرما با افزایش رطوبت و دما به طور معنی داری افزایش یافت. به گونه ای که با افزایش رطوبت از %20.9 به %51.8, این ضریب به طور متوسط از 0.1145 به 0.1904 W/moC افزایش یافت. علاوه بر آن مشاهد گردید که با افزایش دما از 20 تا 40 درجه سلسیوس متوسط ضریب رسانش گرما از حداقل 0.1448 تا حداکثر 0.1585 W/moC متغیر بود. آزمایش ها روی دو رقم پسته (رقم اکبری و رقم کله قوچی) نشان داد که ضریب رسانش گرما در پسته رقم کله قوچی در سطح احتال %5 کوچکتر از رقم اکبری می باشد. برخی روابط رگرسیونی درجه دو از اثرات دما و رطوبت بر ضریب رسانش گرما ارایه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صادقی، احمد، توکلی هشجین، تیمور، قبادیان، برات، خوش تقاضا، محمدهادی، و مینایی، سعید. (1387). ضریب رسانش گرمای توده در پسته پوست گیری نشده. دانش کشاورزی، 18(1)، 215-227. SID. https://sid.ir/paper/28661/fa

  Vancouver: کپی

  صادقی احمد، توکلی هشجین تیمور، قبادیان برات، خوش تقاضا محمدهادی، مینایی سعید. ضریب رسانش گرمای توده در پسته پوست گیری نشده. دانش کشاورزی[Internet]. 1387؛18(1):215-227. Available from: https://sid.ir/paper/28661/fa

  IEEE: کپی

  احمد صادقی، تیمور توکلی هشجین، برات قبادیان، محمدهادی خوش تقاضا، و سعید مینایی، “ضریب رسانش گرمای توده در پسته پوست گیری نشده،” دانش کشاورزی، vol. 18، no. 1، pp. 215–227، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28661/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی