مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

533

دانلود:

180

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه علیت بیوماس هوایی و عملکرد دانه در ماشک کرکدار در شرایط مختلف آبیاری

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 140

چکیده

 تعداد 12 ژنوتیپ ماشک کرکدار از نظر واکنش به سطوح مختلف آبیاری در قالب اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی باغ گیاه شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی در سال 1382 مورد بررسی قرار گرفتند. عامل آبیاری در سه شرایط آبیاری معمولی, کم آبیاری و بدون آبیاری (دیم) در نظر گرفته شد. در این پژوهش 12 صفت از جمله عملکرد دانه و بیوماس هوایی اندازه گیری شدند. تجزیه علیت بیوماس هوایی و عملکرد دانه در هر سه شرایط با استفاده از رگرسیون ریج صعودی انجام شد. نتایج نشان داد که برخی از متغیرهای مستقل روی عملکرد دانه و بیوماس هوایی اثر مثبت و معنی دار دارند. در شرایط آبیاری معمولی صفات تعداد دانه در نیام, تعداد شاخه های جانبی و طول ساقه از اجزای اصلی بیوماس هوایی و صفات تعداد دانه در نیام و چگالی دانه از اجزای اصلی تاثیرگذار بر عملکرد دانه محسوب شدند. در شرایط کم آبیاری, تعداد دانه در نیام و چگالی دانه از اجزای اصلی بیوماس هوایی و وزن هزار دانه و طول ساقه از اجزای اصلی عملکرد دانه بودند. در شرایط بدون آبیاری (دیم) دانه ها به مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی وارد نشدند. بنابراین, تجزیه علیت فقط در مورد بیوماس انجام شد. در این شرایط تعداد دانه در بوته به تنهایی از اجزای اصلی بیوماس محسوب گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرفخرایی، نادر، مقدم، محمد، اهری زاد، سعید، و رزبان حقیقی، احمد. (1387). تجزیه علیت بیوماس هوایی و عملکرد دانه در ماشک کرکدار در شرایط مختلف آبیاری. دانش کشاورزی، 18(1)، 133-140. SID. https://sid.ir/paper/28660/fa

  Vancouver: کپی

  میرفخرایی نادر، مقدم محمد، اهری زاد سعید، رزبان حقیقی احمد. تجزیه علیت بیوماس هوایی و عملکرد دانه در ماشک کرکدار در شرایط مختلف آبیاری. دانش کشاورزی[Internet]. 1387؛18(1):133-140. Available from: https://sid.ir/paper/28660/fa

  IEEE: کپی

  نادر میرفخرایی، محمد مقدم، سعید اهری زاد، و احمد رزبان حقیقی، “تجزیه علیت بیوماس هوایی و عملکرد دانه در ماشک کرکدار در شرایط مختلف آبیاری،” دانش کشاورزی، vol. 18، no. 1، pp. 133–140، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28660/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی