مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

91

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر تجویز اتانول و نیکوتین بر کیسه منی موش صحرایی بالغ

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 115

چکیده

 زمینه و هدف: بررسی اثرات سو الکل و سیگار در دستگاه تناسلی به طور عمده روی بافت بیضه و پروستات معطوف بوده است. در حالیکه مطالعات کاملی روی تاثیر تجویز الکل, نیکوتین و مصرف همزمان آنها روی کیسه منی تولید کننده %70 از ترشحات مایع منی انجام نشده است. مقاله حاضر تاثیر تجویز این مواد و مصرف همزمان آنها بر ساختار سلولی کیسه منی را بررسی کرده است.روش بررسی: 50 موش صحرایی نر بالغ Wistar با سن 9 هفته به 5 گروه تقسیم شدند: دست نخورده (بدون هیچ دریافت), شاهد (سرم فیزیولوژیک %0.09), اتانل (2gr/kg) %20, نیکوتین (0.1 mg/kg), اتانل - نیکوتین که اتانل و نیکوتین را با دوزهای ذکر شده, همزمان دریافت کردند. الکل از طریق گاواژ و نیکوتین به طریق زیر جلدی, به مدت 50 روز تجویز شد. خونگیری قبل از پرفیوژن انجام و کیسه منی برداشته و مقاطع برش داده شده با هماتوکسیلین - ائوزین جهت بررسی مورفولوژیک و مورفومتری رنگ آمیزی شد. برای بررسی تفاوت های آماری بین گروه ها, پس از اطمینان از نرمال بودن یافته ها از آزمون آماری One way ANOVA و تست تعقیبی Tucky استفاده شد. حد معنی داری آزمونها P<0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: کاهش معنی داری در طول سلول های اپیتلیوم ترشحی, در گروه اتانلی نسبت به شاهد مشاهده شد (P<0.0001). مطالعه کیفی آسین های ترشحی حاکی از کاهش چشمگیر ترشحات در فضای اسینی های ترشحی در گروه اتانولی در مقایسه به گروه شاهد بود در دو گروه نیکوتینی و اتانل – نیکوتین کاهش طول سلولی از حیث آماری معنی دار نبود. ضمنا تفاوت معنی داری در سطح هورمون تستوسترون بین گروهها مشاهده نشد.نتیجه گیری: تجویز مزمن اتانل بیشترین تاثیر را بر ساختار سلولی - بافتی کیسه منی دارد. کاهش تاثیر تجویز همزمان الکل و نیکوتین بر کیسه منی را می توان احتمالا به کاهش جذب الکل به دنبال تجویز نیکوتین نسبت داد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی