Start: 2/2/2023 11:13:10 AMEnd: 2/2/2023 11:13:11 AM >> 887

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,480

دانلود:

318

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنترل کیفی وسایل مصرفی در آزمایشگاه ART به روش ارزیابی تحرک اسپرم انسانی (HuSMA)

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 108

چکیده

 زمینه و هدف: برای اطمینان از عدم سمیت مواد مصرفی که برای کشت جنینها و گامتها استفاده می شوند از سیستم کنترل کیفی استفاده می شود. برای حفظ بالاترین استاندارد در آزمایشگاه ART, تمام وسایل مصرفی در آزمایشگاه ART با کمک روش ارزیابی تحرک اسپرم انسانی (HuSMA) مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: 17 وسیله مورد استفاده در آزمایشگاه ART با روش HuSMA مورد بررسی قرار گرفتند. این وسایل شامل انواع سرنگ, دستکش, پتری دیش, سر سمپلر, پیپت, ظروف نمونه گیری بودند. در هر دو گروه کنترل و آزمایش بعد از 10 دقیقه, 30 دقیقه, 1, 2, 4 و 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفتند و درصد اسپرم های در حال تحرک در هر گروه مشخص شد. سپس نسبت درصد اسپرم های متحرک گروه تست به گروه کنترل, به عنوان شاخص برای تشخیص سمیت در نظر گرفته شد. در صورتی که این نسبت از 0.85 کمتر بود, وسیله مورد نظر به عنوان وسیله توکسیک در نظر گرفته می شد. این آزمون برای هر نمونه سه بار تکرار گردید.نتایج: کنترل کیفی با HuSMA نشان داد که 3 نمونه مورد تست شامل دستکش انتقال جنین b و a و دستکش دریافت تخمک a دارای اثر سمی بودند. دستکش انتقال جنین (SMI=0.0) a و دستکش دریافت تخمک (SMI=0.0) a طی 10 دقیقه پس از انکوبه شدن سمیت بالایی را نشان دادند؛ و دستکش انتقال جنین (SMI=0.63) b پس از 24 ساعت سمی شناخته شدند (%46 اسپرم با تحرک پیشرونده در مقابل %68 اسپرم پیشرونده در نمونه کنترل). همچنین 2 نمونه دیگر, پتری دیش (SMI=0.42) e و ظرف جمع آوری مایع منی (SMI=0.67) e در مرز قرار داشتند و پس از 24 ساعت و با وجود4 بار تکرار آزمون نتایج متفاوتی بدست آمد (2 بار سمی و 2 بار غیر سمی).نتیجه گیری: مواردی از وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه ART ممکن است اثر سمی بر گامت و جنین داشته باشد و لازم است وسایل مصرفی قبل از استفاده از نظر کیفیت مورد ارزیابی قرار گیرند. برای افزایش دقت HuSMA پیشنهاد می شود برای هر نمونه چندین بار آزمون تکرار گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی