video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,298

دانلود:

462

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر اکسی توسین و سنتومترین در جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 61

چکیده

 مقدمه: مرحله سوم و چهارم زایمان که مشتمل بر خروج جفت و یک ساعت بعد از آن می باشد, از مراحل مهم زایمان است. عوارض مرحله سوم و خونریزی بعد از زایمان از علل مهم مرگ و میر مادران به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. اداره فعال زایمان و مصرف داروهای اکسی توسیک می تواند سبب کاهش میزان خونریزی بعد از زایمان شود. به دلیل اهمیت خونریزی های بعد از زایمان و مرگ و میر و ناتوانی ناشی از آن, این مطالعه جهت مقایسه تاثیر دو داروی اکسی توسین و سنتومترین در کنترل میزان خونریزی بعد از زایمان صورت گرفت.مواد و روشها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی در سال 1380 بر روی زنان حامله مراجعه کننده برای زایمان به زایشگاه قدس زاهدان انجام گرفت. 618 نفر نمونه به طور تصادفی به دو گروه 309 نفری تقسیم شدند. شرایط ورود به مطالعه داشتن حاملگی یک قلو, عدم بیماری زمینه ای طبی و فشارخون طبیعی (کمتر از (140.90 mmHg بود. بعد از خروج شانه قدامی نوزاد به گروه اول IU, 5 اکسی توسین و به گروه دوم IU, 5 اکسی توسین و 5/0 میلی گرم مترژن (سنتومترین) عضلانی تزریق گردید. میزان خونریزی غیرطبیعی بعد از زایمان بر اساس تخمین چشم و نیاز به اقدامات بعدی جهت کنترل خونریزی و یا افت فشارخون سیستولیک به میزان کمتر از 100 mmHg در دو گروه تعیین شد. طول مدت مرحله سوم (زمان لازم برای خروج جفت) نیز برای تمام نمونه ها تعیین گردید.نتایج: در گروه اول, 20 مورد (47/6%) خونریزی بیش از حد طبیعی داشتند. در گروه دوم 8 مورد (58/2%) خونریزی غیرطبیعی داشتند که اختلاف از نظر آماری (p<0.05) با آزمون کای دو معنی دار بود. زمان مرحله سوم و میزان احتباس جفت و نیاز به برداشت جفت با دست بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت. عوارض جانبی در هر دو گروه غیرشایع بود. میزان افزایش فشار خون به میزان افزایش خون سیستول مساوی یا بیشتر از 140 mmHg و یا افزایش دیاستول مساوی و بالاتر از 90 mmHg در دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت.نیتجه گیری: در حالیکه بعضی از مطالعات مصرف سنتومترین را به دلیل اثرات مساوی با اکسی توسین در کنترل خونریزی بعد از زایمان و ترس از عوارض آن منع می نماید نتایج این مطالعه و بسیاری از مطالعات دیگر نشان داد که سنتومترین در کنترل خونریزی بعد از زایمان از اکسی توسین موثرتر است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

خوشیده، مریم، و شهریاری، علی. (1382). مقایسه تاثیر اکسی ‌توسین و سنتومترین در جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، 5(1 (مسلسل 17))، 52-61. SID. https://sid.ir/paper/28471/fa

Vancouver: کپی

خوشیده مریم، شهریاری علی. مقایسه تاثیر اکسی ‌توسین و سنتومترین در جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)[Internet]. 1382؛5(1 (مسلسل 17)):52-61. Available from: https://sid.ir/paper/28471/fa

IEEE: کپی

مریم خوشیده، و علی شهریاری، “مقایسه تاثیر اکسی ‌توسین و سنتومترین در جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان،” باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، vol. 5، no. 1 (مسلسل 17)، pp. 52–61، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28471/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی