مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) | سال:1384 | دوره:6 | شماره:2 (مسلسل 22) | صفحه شروع:163 | صفحه پایان:170

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,402

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان تخمک های نابالغ در سیکل های کمک باروری (ART)

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 170

کلیدواژه

روش های کمک باروری (ART)Q3

چکیده

 زمینه و هدف: در سیکل های کمک باروری (ART) جهت افزایش احتمال لقاح و بارداری, به کمک هورمون های تحریک تخمک گذاری تعداد تخمک های بالغ متافاز دو (MII) افزایش می یابد. بر اساس مطالعات موجود نارس بودن تمام تخمک ها یا توقف کامل رشد تخمک (COMA) در سیکل های ART بسیار نادر است. هدف این مطالعه گذشته نگر بررسی سیکل های ART با COMA به همراه نتایج درمانی این بیماران در مراجعه کنندگان به مرکز درمان ناباروری یزد بود.روش بررسی: از کل پرونده های بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد طی سال های 82-1380, تعداد 38 زوج با مشکل COMA مشخص شد و وضعیت سن, روش تحریک تخمک گذاری, تعداد فولیکول و تخمک, مورد مطالعه قرار گرفت. تحریک تخمدان به سه روش کوتاه مدت, طولانی مدت و HMG/HCG برای سه گروه انجام شد. همچنین نمونه ها با توجه به علت ناباروری به سه گروه فاکتور زنانه, مردانه و نامشخص تقسیم شدند.نتایج: نتایج نشان داد که از 38 زوج فوق, به ترتیب 17 و 7 نفر جهت درمان ناباروری در سیکل های دوم و سوم خود مراجعه نموده بودند. میانگین سن مرد و زن به ترتیب 34.2±3.3 سال و 29.4±3.1 سال بود و اکثر زوجین (22 مورد) دارای ناباروری با فاکتور زنانه بودند. از این میان 21 نفر از خانمها زیر 35 سال و بقیه در محدوده سنی 41-35 سال بودند. در سیکل های دوم و سوم درمان, میانگین تعداد تخمک نارس MI) و (GV به ازای هر سیکل از میزان 2.78±2.8 به 3.13±1.5 و 2.90±0.96 تغییر یافت. همچنین به ازای هر سیکل ART میزان تخمک MII از صفر در دفعه اول درمان به 06/2 و 02/2 در دفعات بعدی افزایش معنی دار داشت. پروتکل HMG/HCG ارتباط مستقیم با کاهش تعداد تخمک نارس در مقایسه با دیگر روش های تحریک تخمک گذاری داشت. همچنین افزایش سن زن در ارتباط با افزایش تعداد تخمک نارس MI) و (GV بود.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که شیوع COMA در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری یزد بسیار بالاست و از جمله عوامل دخیل احتمالا افزایش سن زن می باشد. با توجه به بهبود نتایج کیفیت تخمک در دفعات بعدی درمان به نظر می رسد که در بعضی موارد عوامل خارجی نظیر نوع دارو و شرکت سازنده دارو, پروتکل تحریک تخمدانی, طرز تهیه و نگهداری دارو و بالاخره دقت بیمار در انجام تزریقات از جمله موارد دخیل در COMA می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID