video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

6,306

دانلود:

265

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه میزان حاملگی در خانم های دارای عملکرد تخمدانی و بدون آن درسیکل های لقاح آزمایشگاهی با تخمک اهدایی

صفحات

 صفحه شروع 242 | صفحه پایان 248

چکیده

 مقدمه: اهدای تخمک روشی قابل قبول برای درمان ناباروری زنان است. میزان بالای موفقیت این روش, منجر به استفاده وسیع از آن در زنان مبتلا به نارسایی یا اختلال عملکرد تخمدان در هرمحدوده سنی و با هر علت زمینه ای شده است. این مطالعه برآن است تا نتایج حاملگی با تخمک اهدایی را دربیماران فاقد عملکرد تخمدانی (نارسایی زودرس تخمدان) وبیماران دارای عملکرد تخمدانی مقایسه نماید. مواد و روشها: این مطالعه آینده نگر که در فاصله سال های 1380-1378 در پژوهشکده رویان انجام شد, نتایج حاملگی با تخمک اهدایی در دو گروه زنان تحت درمان به وسیله روش لقاح آزمایشگاهی (IVF) را مورد مقایسه قرار می دهد. یک گروه خانم های دچار نارسایی زودرس تخمدان (n=25) (POF) بودند؛ درحالیکه خانم های گروه دیگر دارای فعالیت تخمدانی بوده و به دلایلی غیر از نارسایی زودرس تخمدان از تخمک اهدایی استفاده می کردند (بیماران با پاسخ دهی ضعیف تخمدانی, .(n=32 اندومتر در هر دو گروه با تجویز استرادیول والرات و پروژسترون داخل عضلانی آماده سازی شد که در گروه پاسخ دهندگان ضعیف تخمدانی از آنالوگ GnRH نیز همراه استرادیول و پروژسترون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری Mann-Whitney,  X2و t- test استفاده شد و P-value<0.05 به عنوان سطح معنی داری آماری در نظر گرفته شد.نتایج : درمجموع 48 خانم در این مطالعه بررسی شدند.25 خانم (%47.9) نارسایی زودرس تخمدانی و 23 خانم (9/47%) پاسخ دهی تخمدانی ضعیف بدون نارسایی تخمدان داشتند. اختلاف معنی داری بین دو گروه درضخامت اندومتر در روز انتقال جنین 9.4±2.06 mm) در مقابل (9.39±2.01 mm تعداد جنین های منتقل شده (48/3 در مقابل 52/3) به دست نیامد . میزان حاملگی در گروه خانم های با نارسایی زودرس تخمدانی2/29% و در گروه پاسخ دهندگان ضعیف 9/40% بود که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار نبود. در هیچ گروه سقط مشاهده نشد و عاقبت حاملگی از نظر چندقلویی, زایمان زودرس, تاخیر رشد داخل رحمی (IUGR) و پره اکلامپسی بین دو گروه, تفاوت معنی دار نداشت.نتیجه گیری: موفقیت در ایجاد بارداری با تخمک اهدایی در بیماران با فعالیت تخمدانی و بیماران با نارسایی زودرس تخمدانی در صورت آماده سازی مناسب اندومتر تفاوت ندارد و آنچه که مهم به نظر می رسد کیفیت تخمک اهدایی است. بنابراین در موارد استفاده از تخمک اهدایی, صرف نظر از اندیکاسیون استفاده از آن, انتخاب دهنده مناسب تخمک با بهترین کیفیت تخمکها توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  شاهرخ تهرانی نژاد، انسیه، اشرفی، مهناز، حسینی رشیدی، بتول، و مهرداد، نیلی‌. (1383). مقایسه‌ میزان‌ حاملگی‌ در خانم ‌های ‌دارای عملکرد تخمدانی‌ و بدون‌ آن‌ درسیکل‌ های لقاح آزمایشگاهی با تخمک اهدایی. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، 5(3 (مسلسل 19))، 242-248. SID. https://sid.ir/paper/28364/fa

  Vancouver: کپی

  شاهرخ تهرانی نژاد انسیه، اشرفی مهناز، حسینی رشیدی بتول، مهرداد نیلی‌. مقایسه‌ میزان‌ حاملگی‌ در خانم ‌های ‌دارای عملکرد تخمدانی‌ و بدون‌ آن‌ درسیکل‌ های لقاح آزمایشگاهی با تخمک اهدایی. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)[Internet]. 1383؛5(3 (مسلسل 19)):242-248. Available from: https://sid.ir/paper/28364/fa

  IEEE: کپی

  انسیه شاهرخ تهرانی نژاد، مهناز اشرفی، بتول حسینی رشیدی، و نیلی‌ مهرداد، “مقایسه‌ میزان‌ حاملگی‌ در خانم ‌های ‌دارای عملکرد تخمدانی‌ و بدون‌ آن‌ درسیکل‌ های لقاح آزمایشگاهی با تخمک اهدایی،” باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، vol. 5، no. 3 (مسلسل 19)، pp. 242–248، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28364/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی