video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,923

دانلود:

232

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر هورمون های rFSH و تستوسترون بر بلوغ اسپرماتید گرد موشی در سیستم هم کشتی سلول های Vero

صفحات

 صفحه شروع 295 | صفحه پایان 305

چکیده

 اسپرم سازی یک فرآیند سنجیده و دقیق است که در سن بلوغ آغاز شده و در سراسر زندگی تولید مثلی ادامه می یابد. سلولهای ژرمینال در محیط کشت تحت شرایط خاصی قادر به تمایز حین میوز و بعد از آن هستند. سیستمهای هم کشتی در حفظ سلولهای سازنده اسپرم و روند اسپرم سازی نقش مهمی داشته و امکان حمایت از روند اسپرم سازی را فراهم می نماید. از این رو از این سیستمها جهت بلوغ سلولهای ژرمینال و غلبه بر توقف تمایز سلولهای سازنده اسپرم استفاده می شود. هورمونهای FSH و تستوسترون نیز در شروع و بقاء اسپرم سازی مهم بوده و کاهش آنها سبب نقص در اسپرم سازی در محیط in vivo میگردد. از آنجا که همراهی سیستم هم کشتی با هورمونها در مطالعات انجام شده وجود نداشت در این پژوهش, اثرات دو سیستم هم کشتی با سلول Vero و سیستم هم کشتی با سلول Vero حاوی هورمونهای rFSH و تستوسترون بر بلوغ سلولهای اسپرماتید گرد مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور سوسپانسیون سلولی از بیضه موش نژاد NMRI با سن 12-8 هفته تهیه و به سه قسمت تقسیم گردید. یک قسمت در محیط DMEM حاوی سرم (گروه شاهد), قسمت دیگر بر روی تک لایه سلول Vero (آزمون 1) و بخشی نیز در محیط حاوی تک لایه سلولهای Vero به اضافه هورمونهای rFSH و تستوسترون (آزمون 2) به مدت 96 ساعت کشت داده شد. تعداد سلولهای اسپرماتید گرد, اسپرماتیدهای در حال طویل شدن و اسپرماتیدهای طویل شده قبل از کشت و همچنین روزانه به مدت 96 ساعت با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی و ثبت گردید. میزان درصد زنده ماندن انواع سلولهای اسپرماتید نیز در طی ساعات ذکر شده, با استفاده از آزمون تریپان بلو ارزیابی شده و نتایج حاصل توسط آزمون آماری repeated measure ANOVA مقایسه شد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که در سیستم هم کشتی Vero در 24 ساعت اول کشت تعداد سلولهای اسپرماتید در حال طویل شدن نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار نشان داد .(P<0.0001) در سیستم هم کشتی حاوی هورمونهای rFSH و تستوسترون نیز پش از 24 و 48 ساعت کشت, به ترتیب تعداد سلولهای اسپرماتید در حال طویل شدن و طویل شده نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار داشت(P<0.0001) ؛ ولی پس از سپری شدن زمانهای فوق, به مرور تعداد انواع سلولهای اسپرماتید کاهش یافت. از نظر تعداد سلولهای اسپرماتید در حال طویل شدن در محیط کشت تفاوت معنی دار بین گروههای آزمون مشاهده نشد. در تمامی گروهها میزان درصد زنده ماندن سلولهای اسپرماتید در طول مدت زمان کشت کاهش داشت. و در گروه های آزمون به دلیل اثرات مثبت سیستم های هم کشتی و هورمون ها حیات سلول ها با درصد بالاتری حفظ شد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که بلوغ سلول های اسپرماتید گرد در هر دو سیستم هم کشتی و هم کشتی - هورمون حاصل می شود. و سلول ها برای مدت زمان کوتاهی ( حداکثر 48 ساعت) قادر هستند که مراحل تمایزی را پشت سر گذارند. لازم به ذکر است که از جهت زنده ماندن در محیط کشت و همچنین بلوغ , سیستم هم کشتی که به آن هورمون افزوده شده باشد بهتر عمل می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  موحدین، منصوره، آژین، علیرضا، رضازاده ولوجردی، مجتبی، و کاظم نژاد، انوشیروان. (1382). تاثیر هورمون‌ های rFSH و تستوسترون بر بلوغ اسپرماتید گرد موشی در سیستم هم ‌کشتی سلول ‌های Vero. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، 4(4 (مسلسل 16))، 295-305. SID. https://sid.ir/paper/28317/fa

  Vancouver: کپی

  موحدین منصوره، آژین علیرضا، رضازاده ولوجردی مجتبی، کاظم نژاد انوشیروان. تاثیر هورمون‌ های rFSH و تستوسترون بر بلوغ اسپرماتید گرد موشی در سیستم هم ‌کشتی سلول ‌های Vero. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)[Internet]. 1382؛4(4 (مسلسل 16)):295-305. Available from: https://sid.ir/paper/28317/fa

  IEEE: کپی

  منصوره موحدین، علیرضا آژین، مجتبی رضازاده ولوجردی، و انوشیروان کاظم نژاد، “تاثیر هورمون‌ های rFSH و تستوسترون بر بلوغ اسپرماتید گرد موشی در سیستم هم ‌کشتی سلول ‌های Vero،” باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، vol. 4، no. 4 (مسلسل 16)، pp. 295–305، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28317/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی