video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,032

دانلود:

198

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر بازگذاشتن پریتوان جداری بر میزان چسبندگی در زنان تحت عمل سزارین بستری در زایشگاه نیک نفس بیمارستان شهید باهنر کرمان

صفحات

 صفحه شروع 306 | صفحه پایان 313

چکیده

 چسبندگی های بعد از عمل یکی از علل عوارض بعد از عمل جراحی از قبیل انسداد روده, ناباروری و مشکلات حین عمل در اعمال جراحی بعدی می باشد. براساس نتایج برخی مطالعات انجام شده بر روی حیوانات و نمونه های انسانی, بازگذاشتن پریتون جداری چسبندگی کمتری را به دنبال دارد. با توجه به اختلاف نظر در مورد بستن یا باز نگهداشتن پریتوان جداری, این مطالعه که بیش از 5 سال به طول انجامید, به منظور تعیین تأثیر بازنگهداشتن پریتوان جداری بر میزان چسبندگی بعد از عمل سزارین صورت گرفت. از 300 زن باردار واجد شرایط که وارد مطالعه شدند, در مورد 148 نفر عمل سزارین با بستن و 152 نفر با بازنگهداشتن پریتوان جداری صورت گرفت. در عمل جراحی بعدی (سزارین یا هیستوکتومی حداقل 34-31 ماه بعد) میزان چسبندگی و فتق در محل های مختلف مشاهده و ثبت گردید. نتایج نشان داد متغیرهای سن, وزن, تعداد زایمان و عفونت لگن بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری ندارد. ولی از نظر نوع عمل (اورژانس یا انتخابی) و فاصله زمانی بین دو عمل اختلاف معنی دار بود .(P<0.05) بروز چسبندگی متوسط یا شدید در هر یک از نواحی جدار شکم, فاشیا, پریتوان, امنتوم, رود ه ها و مثانه در زنانی که پریتوان جداری آنها بسته نشده بود به ترتیب 5/38%, 1/8%, 9/18%, 4/7%, 7/% 2و 1/31% و در گروهی که پریتوان بسته شده بود به ترتیب 98%, 3/83%, 6/81%, 4/%72, 18.4%, 94.1% به دست آمد. مقایسه شدت چسبندگی در نواحی مذکور و مجموع نواحی در دو گروه تفاوت معنی دار آمار را نشان داد (P<0.0001)؛ به طوری که در همة موارد باز نگهداشتن پریتوان چسبندگی کمتری را به دنبال داشت. مقایسه کل چسبندگی در هر یک از گروه ها برحسب متغیرهای سن, وزن و تعداد زایمان در هیچ مواردی تفاوت معنی داری را نشان نداد؛ گر چه برتری بازنگهداشتن پریتوان در پیشگیری از ایجاد چسبندگی بعد از عمل سزارین براساس نتایج این تحقیق مورد تایید قرار گرفته است. اما نمی توان نتایج آن را به کلیه اعمال جراحی شکمی تعمیم داد. بنابراین تکرار چنین نتایجی در پژوهش های بعدی و نیز در مورد سایر اعمال جراحی شکمی, امکان کاربرد قطعی آن را فراهم می سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مهری ماهانی، ایران دخت، و محمدعلی زاده، سکینه. (1382). بررسی تاثیر بازگذاشتن پریتوان جداری بر میزان چسبندگی در زنان تحت عمل سزارین بستری در زایشگاه نیک نفس بیمارستان شهید باهنر کرمان. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، 4(4 (مسلسل 16))، 306-313. SID. https://sid.ir/paper/28311/fa

  Vancouver: کپی

  مهری ماهانی ایران دخت، محمدعلی زاده سکینه. بررسی تاثیر بازگذاشتن پریتوان جداری بر میزان چسبندگی در زنان تحت عمل سزارین بستری در زایشگاه نیک نفس بیمارستان شهید باهنر کرمان. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)[Internet]. 1382؛4(4 (مسلسل 16)):306-313. Available from: https://sid.ir/paper/28311/fa

  IEEE: کپی

  ایران دخت مهری ماهانی، و سکینه محمدعلی زاده، “بررسی تاثیر بازگذاشتن پریتوان جداری بر میزان چسبندگی در زنان تحت عمل سزارین بستری در زایشگاه نیک نفس بیمارستان شهید باهنر کرمان،” باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، vol. 4، no. 4 (مسلسل 16)، pp. 306–313، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/28311/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی