مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,108

دانلود:

582

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر شاخص های جزیی عملکرد بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در شرکت نفت فلات قاره ایران

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 99

چکیده

 از برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور و به ویژه در برنامه چهارم توسعه کشور, دولت به اهمیت و نقش اساسی رشد بهره وری کل عوامل تولیدی (TFP) در ارتقای تولید ناخالص داخلی(GDP)  و وضعیت اقتصادی کشور توجه نموده و تلاش برای محاسبه و زمینه سازی برای رشد آن را از طریق بهبود وضعیت شاخص های جزیی عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه صرف TFP نتیجه کاربردی چندانی در بر نخواهد داشت و بی شک برقراری ارتباط میان  TFPمحاسبه شده و شاخص های جزیی عملکرد ضروری است که تاکنون هیچ یک از وزارتخانه های دولتی موفق به انجام آن نشده اند. بدین روی, در این پژوهش به بررسی این ارتباط در شرکت نفت فلات قاره ایران - که یکی از شرکت های اصلی تولیدکننده نفت و گاز در ایران است - در دو حوزه اصلی شاخص های جزیی عملکرد نیروی کار و سرمایه - که بازوهای اصلی در هر شرکتی هستند - در سال های 1376 تا 1385 از طریق مدل های اقتصادسنجی و آماری می پردازیم. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش, روش سولو با تابع تولید کاب - داگلاس خواهد بود که از سوی ارگان های ذیربط نظیر سازمان بهره وری آسیایی و سازمان ملی بهره وری ایران مناسب تشخیص داده شده است؛ ولی علاوه بر آن به منظور مقایسه نتایج حاصل از روش اصلی و افزایش ضریب اطمینان درستی نتایج از مدل کندریک نیز استفاده می کنیم. مشاهده خواهد شد که در هر دو روش, نتایج تقریبا یکسانی به دست می آید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شرکت مورد مطالعه, تاثیرگذارترین شاخص جزیی عملکرد مطالعه شده بر TFP, شاخص نسبت ستاد و صف است که نشان دهنده اهمیت بالای سازماندهی و ارایه نمودار سازمانی مناسب در شرکت یاد شده است. پس از آن, به ترتیب شاخص های تجربه و تخصص, تعداد تکنولوژی مورد استفاده در بهره برداری از مخازن و در نهایت درجه آموزش دیدگی نیروی انسانی بیشترین تاثیر را برTFP  شرکت داشته اند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

عقیقی، منصوره، و کیمیاگری، علی محمد. (1388). بررسی تاثیر شاخص های جزیی عملکرد بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در شرکت نفت فلات قاره ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران، 13(40)، 77-99. SID. https://sid.ir/paper/2823/fa

Vancouver: کپی

عقیقی منصوره، کیمیاگری علی محمد. بررسی تاثیر شاخص های جزیی عملکرد بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در شرکت نفت فلات قاره ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1388؛13(40):77-99. Available from: https://sid.ir/paper/2823/fa

IEEE: کپی

منصوره عقیقی، و علی محمد کیمیاگری، “بررسی تاثیر شاخص های جزیی عملکرد بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در شرکت نفت فلات قاره ایران،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 13، no. 40، pp. 77–99، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2823/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی