مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

487

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط فشار خون با غلظت سرمی ویتامین D، کلسیم و PTH در افراد 40 ساله و بالاتر جمعیت شرق تهران

صفحات

 صفحه شروع 261 | صفحه پایان 270

چکیده

 مقدمه: متوسط فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و شیوع فشار خون بالا در سراسر جهان متفاوت است. علت این اختلاف بیشتر به تغذیه نژادی نسبت داده می شود؛ همچنین اثر فاکتورهای دیگر همانند وضعیت کلسیم, ویتامین D و PTH را در این زمینه محتمل دانسته اند. هدف از این مطالعه, مشخص کردن ارتباط احتمالی بین سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و فشار خون و همچنین ارتباط بین کلسیم سرم, کلسیم دریافتی و PTH با فشار خون در شرق تهران است.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی, 251 فرد 40 ساله و بالاتر شامل 123 نفر با غلظت سرمی ویتامین D پایین (کمتر یا مساوی 20ng/mL) و 128 نفر با ویتامین D طبیعی (بالاتر از 20ng/mL) از نمونه های طرح قند و لیپید تهران (TLGS) به صورت تصادفی انتخاب شدند. خصوصیات فردی و دموگرافیک هر نمونه توسط یک پزشک آموزش دیده, ثبت و معاینه بالینی انجام شد. فشار خون سیستولیک بالاتر یا مساوی 140mmHg و فشار خون دیاستولیک بالاتر یا مساوی 90mmHg پرفشاری خون محسوب شد. ارزیابی تغذیه براساس یادامد 72 ساعته صورت پذیرفت و بخش مربوط به میزان دریافت کلسیم و فیبر مورد استفاده قرار گرفت. نسبت انرژی دریافتی به متابولیسم پایه (EI:BMR) برای هر فرد محاسبه شد و کم گزارش دهی و بیش گزارش دهی به ترتیب به صورت EI:BMR کمتر از 1.35 و بیشتر یا مساوی 2.4 تعریف شد. هنگام مقایسه میزان کلسیم دریافتی بین دو گروه با فشار خون بالا و طبیعی و همچنین هنگام بررسی ارتباط بین کلسیم دریافتی و فشار خون, افراد کم گزارش ده و بیش گزارش ده از مطالعه خارج شدند. جهت آنالیز داده ها از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: محدوده سنی افراد 72 - 40 ساله و میانگین 50±8 سال بود. گروه مورد مطالعه شامل 136 مرد و 115 زن بود. میانگین سن, BMI, دور کمر, میزان قند, کلسترول, تری گلیسرید,LDL, کلسیم, فسفر, PTH, آلبومین خون و میزان فیبر و کلسیم دریافتی بین دو گروه با ویتامین D طبیعی و پایین, اختلاف معنی دار نداشت. 57 نفر (22.7%) ازکل افراد مورد بررسی فشار خون بالا داشتند. در دو گروه با فشار خون بالا و طبیعی, غلظت کلسیم,PTH  و ویتامین D سرم تفاوت معنی دار نداشت. بعد از خروج افراد کم گزارش ده و بیش گزارش ده و همچنین حذف اثر فیبر, کلسیم دریافتی نیز در دو گروه تفاوت معنی دار نداشت. در این مطالعه ارتباط بین PTH و کلسیم سرم با فشار خون معنی دار نبود و ارتباط معنی دار بین ویتامین D و فشار خون سیستولیک, دیاستولیک و فشار خون متوسط شریانی نیز دیده نشد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین فشار خون و غلظت سرمی 25- هیدروکسی ویتامینD, کلسیم,PTH  و کلسیم دریافتی در افراد 40 ساله و بالاتر ارتباطی وجود ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی