مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

211

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط فریتین با وضعیت گلیسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و سالم

صفحات

 صفحه شروع 231 | صفحه پایان 236

چکیده

 مقدمه: بعضی مطالعه ها نشان داده اند که فریتین با قند خون ناشتا در ارتباط است. اطلاعات در این زمینه به خصوص در ایران محدود است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط فریتین با وضعیت گلیسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم 60-45 سال در تهران انجام شد.مواد و روش ها: این بررسی مقطعی در 54 فرد دیابتی نوع 2 و 53 فرد سالم 60-45 سال انجام شد. بیماران دیابتی مورد بررسی, اعضای انجمن دیابت ایران واقع در تهران و افراد سالم کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. فریتین سرم, قند خون, Hb A1C, انسولین سرم و مقاومت به انسولین در کلیه افراد اندازه گیری شدند.یافته ها: فریتین سرم در هر دو گروه در محدوده نرمال قرار داشت. بین فریتین سرم با قند خون, هموگلوبین A1c, انسولین و مقاومت به انسولین ارتباط مستقیم مشاهده شد. این ارتباط در افراد دیابتی معنی دار بود اما در افراد سالم معنی دار نبود. بین مقاومت به انسولین و فریتین در افراد دیابتی ارتباط معنی دار مشاهده شد. ارتباط در افراد سالم از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: در این مطالعه نشان داده شد که در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بین فریتین با میزان انسولین سرم و مقاومت به انسولین ارتباط مستقیم وجود دارد و این ارتباط حتی در محدوده طبیعی فریتین نیز مشاهده می شود. احتمالا با توجه به وسیع بودن محدوده سرمی نرمال فریتین, نیاز به بازبینی این مقادیر به خصوص برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 وجود دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.