Start: 2/3/2023 4:38:36 AMEnd: 2/3/2023 4:38:37 AM >> 622

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

791

دانلود:

181

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر مت فورمین بر بیان ژن Pdx-1 طی تکامل پانکراس موش

صفحات

 صفحه شروع 300 | صفحه پایان 306

چکیده

 مقدمه: مت فورمین یک داروی خوراکی است که برای درمان دیابت نوع 2 مورد استفاده قرار می گیرد. داروی مت فورمین آنالوگ (GLP-1) است و مشخص شده است که GLP-1 سبب القای بیان ژن های Pancreatic duodenal homeobox-1 (Pdx-1), انسولین و گلوکز ترانسپورتر-2 (Glut-2) می گردد. پژوهش حاضر به بررسی اثر مت فورمین بر تنظیم عملکرد سلول های بتا از طریق اثر بر بیان ژن های Pdx-1, انسولین و Glut-2 می پردازد.مواد و روش ها: موش های حامله نژاد C57BL/6 به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و تیمار تقسیم شدند. به گروه شاهد نرمال سالین تزریق شد و در گروه تیمار شده, مت فورمین با غلظت های 75, 150 و 250 میلی گرم بر کیلوگرم در نرمال سالین حل و با روش تزریق داخل صفاقی از روز 8.5 حاملگی به صورت روزانه تجویز شد. سپس, در روز 19.5 حاملگی, نیمی از موش های حامله به روش قطع مهره های گردنی کشته شدند و پس از خارج کردن جنین ها, پانکراس آنها جداسازی شد. نیمی دیگر از موش های حامله زایمان کرده و غده پانکراس نوزادهای یک روزه جداسازی شد. سپس به وسیله روش های Semi-quantitative RT-PCR بیان ژن هایPdx-1 , انسولین و Glut-2 در پانکراس جنین ها و موش های یک روزه مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که دوزهای مختلف داروی مت فورمین در مقایسه با گروه شاهد سبب ایجاد تغییر معنی داری در میزان بیان ژن هایPdx-1 , انسولین و Glut-2 نمی شود .(P>0.05)نتیجه گیری: اثر مت فورمین بر تنظیم عملکرد سلول های بتا ممکن است وابسته به ژن های Pdx-1, انسولین و Glut-2 نباشد و این دارو احتمالا از طریق سایر مسیرها مانند اثر بر بیان ژن های مسیر گلوکونئوژنز اعمال اثر می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی