مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران | سال:1393 | دوره:16 | شماره:3 | صفحه شروع:156 | صفحه پایان:164

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

500

دانلود:

184

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه خودمراقبتی در بارداری، حمایت اجتماعی درک شده و استرس درک شده در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم

صفحات

 صفحه شروع 156 | صفحه پایان 164

چکیده

 مقدمه: بارداری عارضه دارشده با دیابت مستلزم افزایش منابع بهداشتی و مراقبتی به منظور کنترل مناسب میزان قند در طول بارداری و کاهش عواقب شدید پری ناتال می باشد. امروزه تغییر در سبک زندگی الگوی ابتلا به بیماری ها را تغییر داده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه برخی از عوامل موثر بر سبک زندگی (خودمراقبتی در بارداری, حمایت اجتماعی درک شده, استرس درک شده) در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی مقایسه ای حاضر روی 100 زن باردار با تشخیص قطعی دیابت بارداری و هم زمان با آن 100 زن باردار سالم, مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392 انجام شد. گردآوری داده ها, از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه خودمراقبتی در بارداری, حمایت اجتماعی درک شده و استرس درک شده صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. یافته ها: متغیر های آمارنگاری و مامایی بین دو گروه مشابه بود. میانگین نمره خود مراقبتی در بارداری در دو گروه مبتلا و غیرمبتلا به دیابت بارداری به ترتیب 71.90 و 81.87 (P<0.001) و میانگین نمره حمایت اجتماعی درک شده به ترتیب 65.75 و 73.88 (P<0.001), و میانگین نمره استرس درک شده به ترتیب 51.57 و 60.27 (P<0.001) بود. نتیجه گیری: زنان در گروه مبتلا به دیابت بارداری؛ خود مراقبتی, حمایت اجتماعی درک شده و استرس کمتری را تجربه می کردند. این یافته ضرورت توجه بیشتر به خودمراقبتی و حمایت اجتماعی زنان در طی بارداری را نشان می دهد که می توان با افزایش آگاهی و آموزش به زنان باردار در زمینه داشتن سبک زندگی مناسب در دوران بارداری و هر مداخله ای که منجر به ارتقای سبک زندگی در آنان شود, از بروز دیابت در بارداری پیشگیری نمود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID