مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

227

دانلود:

135

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر عصاره هیدروالکلی گزنه بر شاخص قندخون و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

صفحات

 صفحه شروع 561 | صفحه پایان 568

چکیده

 مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گزنه بر شاخص قندخون و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام گرفت.مواد و روش ‌ها: پژوهش کنونی به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور روی 50 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. پس از همسان سازی, افراد از نظر سن, جنس و مدت ابتلا به دیابت, به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (25 نفر) و شاهد (25 نفر) قرار گرفتند. بیماران, 100 میلی ‌گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی گزنه یا دارونما (منقسم در 3 وعده) را در یک لیوان آب حل نموده و بعد از وعده‌ های اصلی غذایی نوشیدند. قندخون ناشتا (FBS), هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C), غلظت انسولین ناشتا و شاخص مقاومت به انسولین در ابتدا و انتهای پژوهش اندازه ‌گیری شد. آزمون تی مستقل و تی زوجی توسط نرم ‌افزار SPSS نسخه‌ 18, برای تحلیل داده ‌ها مورد استفاده قرار گرفت. مقدار P کمتر از 0.05 در تمام یافته‌ ها, معنی ‌دار در نظر گرفته شد.یافته ‌ها: FBS و HbA1C در پایان هفته هشتم در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد, کاهش معنی ‌داری را نشان داد, (هر دو مورد P<0.05). اما تغییر معنی‌ داری در غلظت انسولین ناشتا و شاخص مقاومت به انسولین مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه ‌گیری: عصاره هیدروالکلی گزنه سبب کاهش FBS و HbA1C در مدت 8 هفته مداخله در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 گردید. به نظر می ‌رسد عصاره هیدروالکلی گزنه بتواند به عنوان درمان کمکی در بیماران دیابتی نوع 2 توصیه شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.