مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران | سال:1390 | دوره:13 | شماره:3 (مسلسل 57) | صفحه شروع:272 | صفحه پایان:282

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

179

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط فروکتور رژیم غذایی با عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی در بزرگسالان: مطالعه قند و لیپید تهران

صفحات

 صفحه شروع 272 | صفحه پایان 282

چکیده

 مقدمه: هدف پژوهش کنونی, بررسی وضعیت دریافت فروکتوز رژیم غذایی و ارتباط آن با عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی در بزرگسالان تهرانی است. مواد و روش ها: مطالعه مقطعی حاضر با استفاده از داده های افراد بزرگسال 19-70 ساله شرکت کننده در مرحله سوم مطالعه قند و لیپید تهران انجام شد. داده های مربوط به رژیم غذایی افراد, با استفاده از یک پرسش نامه روا و پایای نیمه کمی بسامد خوراک, با 168 قلم غذایی ارزیابی گردید و مجموع فروکتوز طبیعی موجود در میوه و سبزیجات, و فروکتوز افزودنی موجود در غذاهای صنعتی دارای شیرین کننده های افزودنی, بعنوان فروکتوز کل رژیم غذایی محاسبه گردید. یافته ها: 45% افراد شرکت کننده, مردان با میانگین سنی 40±14 سال و 55%, زنان با میانگین سنی 38±13 سال بودند. میانگین دریافت کل فروکتوز رژیم غذایی در مردان 46.5±24.5 گرم و در زنان 37.3±24.2 گرم در روز بود. ارتباط مثبت معنی دار میان دریافت فروکتوز رژیم غذایی و نمایه توده بدن (β=0.03, P<0.001 به ترتیب در مردان و زنان), دور کمر (β=0.15, 0.10, P<0.001 به ترتیب در مردان و زنان), فشار خون سیستولی ( β=0.09, 0.12, P<0.01به ترتیب در مردان و زنان) و فشار خون دیاستولی ( β=0.13, 0.80, P<0.01به ترتیب در مردان و زنان) و غلظت قند خون ناشتا در مردان (β=0.01, P<0.05) مشاهده شد. نتیجه گیری: دریافت بالای فروکتوز رژیم غذایی می تواند اثرات نامطلوبی بر عوامل خطرساز بیماری های قلبی ـ عروقی داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID