مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران | سال:1381 | دوره:4 | شماره:3 (مسلسل 15) | صفحه شروع:173 | صفحه پایان:177

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان بروز پرفشاری خون در بیماران دیابت نوع 2

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 177

چکیده

 مقدمه: شایعترین علت مرگ و میر در بیماران دیابتی نوع 2 بیماریهای قلبی ـ عروقی است. در این مطالعه به بررسی بروز 5 ساله فشار خون در بیماران مرکز دیابت اصفهان پرداخته شده است.مواد و روشها: در این مطالعه آینده نگر 770 بیمار (3/42% مرد و 7/57% زن) با فشارخون طبیعی از سال 1374 وارد مطالعه شدند. سن, جنس, وزن, قد, مصرف سیگار, طول مدت دیابت تعیین شده و سطح کلسترول, تری گلیسیرید,HbA1c  اندازه گیری شده و اندازه گیری این عوامل به علاوه فشارخون هر 6 ماه تا 5 سال تکرار شد. معاینه چشم و بررسی ادرار از نظر وجود پروتیین نیز هر 6 ماه انجام شد.یافته ها: از 770 بیمار بررسی شده, 174 نفر (23%) از ابتدای مطالعه فشارخون داشتند و از ابتدای مطالعه 272 نفر به علت مصرف داروهای موثر بر فشارخون و عدم همکاری مناسب حذف شدند. بروز 5 ساله پرفشاری خون 5/41% بوده, میزان متوسط ± انحراف معیار فاکتورهای BMI, سن و طول مدت دیابت در افراد مبتلا به فشارخون و غیرمبتلا به ترتیب 8/3±8/27 در مقابل 8/3±2/26 کیلوگرم بر متر مربع, 10±6/52 در مقابل 10±6/45 سال, 8/5±8/6 در مقابل 5/4±1/5 سال بود, که تفاوتها معنی دار بود. بعد از تعدیل سایر متغیرها, متغیرهایی مستقل موثر بر فشارخون, سن و BMI می باشند. میزان بروز پر فشاری خون در بیماران با پروتیینوری و رتینوپاتی به ترتیب: 6/1 برابر و 97/1 برابر افزایش مییابد.بحث: بروز پرفشاری خون در جامعه دیابتی ما نسبتا بالا بود و ریسک فاکتورهایی مثل BMI و سن در بروز آن موثر است. وجود رتینوپاتی و پروتیینوری احتمال بروز پرفشاری خون در آینده را بیشتر می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID