video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

815

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی شاخص های طراحی و قابلیت خواندن خبرنامه های آموزشی تهیه شده به منظور کاهش بیماری های غیرواگیر

صفحات

 صفحه شروع 447 | صفحه پایان 453

چکیده

 مقدمه: رسانه های آموزشی نوشتاری منبع مهمی از اطلاعات بهداشتی برای مخاطبان خود می باشند. ارزیابی متون آموزشی به منظور دریافت بازخورد و در صورت نیاز, انجام اصلاحات, بخش مهمی از فرایند تهیه و تولید متون آموزشی است. هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص های طراحی و قابلیت خواندن خبرنامه های آموزشی تهیه شده به منظور کاهش بیماری های غیرواگیر است.مواد و روشها: در فاز دوم مطالعه قند و لیپید تهران, 5633 نفر از جامعه 15005 نفری تحت مداخلات آموزشی جهت اصلاح شیوه زندگی به منظور کاهش بیماری های غیرواگیر قرار گرفتند که از این جمعیت, 300 خانوار برای ارزشیابی خبرنامه های آموزشی به صورت تصادفی و با توجه به گروه های سنی و جنسی انتخاب شدند. در این مطالعه خبرنامه های طراحی شده در دو زمینه شاخص های طراحی رسانه های آموزشی نوشتاری و قابلیت خواندن با سه روش ارزیابی گردیدند: الف - نظر سنجی مخاطبان توسط پرسشنامه ب - ارزیابی شاخص های طراحی براساس چک لیست (AHEC) Maine Area Health education center و در چهار بخش سازماندهی, شیوه نگارش, نمای ظاهری و کاربردی بودن؛ ج - تعیین درجه سختی مطالب که نشان دهنده سطح دشواری محتوای بخش های مختلف خبرنامه است. با استفاده از فرمول(Simple measure of Gobbledegook) SMOG.  جهت مقایسه امتیاز رتبه ای, شاخص AHEC در سه شماره خبرنامه ارزیابی شده از آزمون آماری Kruskal -Wallis استفاده شد.یافته ها: از 300 خانوار مورد بررسی 154 (52%) پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید. در جمعیت مورد بررسی 57 درصد زیر دیپلم و 43 درصد دارای دیپلم و مدارک بالای دیپلم بودند و تفاوت معناداری بین دو جنس وجود نداشت. 3 درصد از جامعه مورد بررسی در گروه سنی کمتر از 10 سال, 29 درصد بین 20-11 سال و 68 درصد بالای 20 سال بودند. میزان رضایتمندی جامعه مورد بررسی از خبرنامه های طرح مداخله طبق استاندارد AHEC,77.8 درصد بود. امتیاز رتبه ای شاخص AHEC در سه شماره خبرنامه ارزیابی شده, 3.0±23.6 در شماره نخست و 3.2±23.3 در شماره دوم و 2.8±23.3 در شماره سوم بود که تفاوت معنی داری بین رتبه ها مشاهده نگردید. قابلیت خواندن مطالب در سطح کلاس 10-9 بود.نتیجه گیری: تطابق نسبی بین دشواری مطالب با سطح توانایی درک مخاطبان و همچنین میزان رضایتمندی کلی جامعه مخاطب از خبرنامه های طرح مداخله قند و لیپید تهران مشاهده گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عزیزی، فریدون، عینی، الهه، امیری، پریسا، و محرابی، یداله. (1382). ارزیابی شاخص های طراحی و قابلیت خواندن خبرنامه های آموزشی تهیه شده به منظور کاهش بیماری های غیرواگیر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران))، 447-453. SID. https://sid.ir/paper/27645/fa

  Vancouver: کپی

  عزیزی فریدون، عینی الهه، امیری پریسا، محرابی یداله. ارزیابی شاخص های طراحی و قابلیت خواندن خبرنامه های آموزشی تهیه شده به منظور کاهش بیماری های غیرواگیر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران[Internet]. 1382؛5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)):447-453. Available from: https://sid.ir/paper/27645/fa

  IEEE: کپی

  فریدون عزیزی، الهه عینی، پریسا امیری، و یداله محرابی، “ارزیابی شاخص های طراحی و قابلیت خواندن خبرنامه های آموزشی تهیه شده به منظور کاهش بیماری های غیرواگیر،” مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، vol. 5، no. ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)، pp. 447–453، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/27645/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی