video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

894

دانلود:

211

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط پلی مورفیسم ژن TaqI) CETP) با میزان کم HDL-C در جمعیت تهرانی

صفحات

 صفحه شروع 355 | صفحه پایان 361

چکیده

 طبق بررسی انجام شده در مورد پلی مورفیسم TaqI در جمعیت قند و لیپید تهران, ارتباط معنی داری بین میزان HDL کلسترول و پلی مورفیسم ژن پروتئین انتقال دهنده کلسترول استریفیه (CETP) در جمعیت تهرانی مشاهده شد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط فراوانی الل B2 و میزان بالای HDL بوده است. از میان جمعیت بررسی شده در مطالعه قند و لیپید تهران, 943 نفر با کلسترول و تری گلیسرید طبیعی انتخاب شدند و منحنی توزیع HDL در این جمعیت رسم گردید. صدک  HDL10در ابتدا, وسط و انتهای منحنی مشخص شد و 356 نفر در 3 گروه با HDL کم, متوسط و بالا قرار گرفتند. هم چنین عوامل موثر در میزان  HDL-C  مانند شاخص توده بدنی (BMI), فشار خون و مصرف سیگار در این افراد مورد بررسی قرار گرفت. DNA ژنومی در این 3 گروه استخراج شد و قطعه ای از اینترون 1 ژن CETP با روش PCR تکثیر گردید سپس با روش (Restricted Fragment length polymorphism) RFLP  اثر آنزیم TaqI بر این قطعه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده, فراوانی اللB2  از ژن CETP در افراد با میزان بالای HDL بیش تر بود و میزان HDL خون محیطی در 3 ژنوتیپ تفاوت معنی داری داشت(P<0.001)  به طوری که در ژنوتیپ B1B1 میزان 36±11 HDL میلی گرم در دسی لیتر و در ژنوتیپB2B2  تا 46±13 میلی گرم در دسی لیتر افزایش نشان داده بود. هم چنین فنوتیپB2B2  از 5/5% در گروه HDL پایین, به 3/17% در گروه HDL بالا افزایش یافته بود. به عنوان نتیجه گیری کلی می توان گفت که بین سطح بالای HDL-C و پلی مورفیسم ژن CETP در جامعه مورد بررسی ارتباط وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عزیزی، فریدون، دانش پور، مریم السادات، هدایتی، مهدی، آذری، فرشته، و قاسمی، فرشته. (1382). ارتباط پلی مورفیسم ژن TaqI) CETP) با میزان کم HDL-C در جمعیت تهرانی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران))، 355-361. SID. https://sid.ir/paper/27638/fa

  Vancouver: کپی

  عزیزی فریدون، دانش پور مریم السادات، هدایتی مهدی، آذری فرشته، قاسمی فرشته. ارتباط پلی مورفیسم ژن TaqI) CETP) با میزان کم HDL-C در جمعیت تهرانی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران[Internet]. 1382؛5(ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)):355-361. Available from: https://sid.ir/paper/27638/fa

  IEEE: کپی

  فریدون عزیزی، مریم السادات دانش پور، مهدی هدایتی، فرشته آذری، و فرشته قاسمی، “ارتباط پلی مورفیسم ژن TaqI) CETP) با میزان کم HDL-C در جمعیت تهرانی،” مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، vol. 5، no. ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)، pp. 355–361، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/27638/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی