video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,186

دانلود:

211

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اختلال متابولیسم کلسیم در اطفال مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک، قبل و بعد از شیمی درمانی

صفحات

 صفحه شروع 211 | صفحه پایان 214

چکیده

 مقدمه: امروزه با درمان های رایج, عمر و امید به زندگی در کودکان مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک (ALL) افزایش یافته است و در نتیجه توجه پژوهشگران بیشتر به کیفیت زندگی این بیماران در درازمدت معطوف شده است. این بیماران در دراز مدت با مشکلاتی مانند اختلالات بیوشیمیایی وضعیت مواد معدنی و ویتامین د, کاهش محتوای مینرال در استخوان و شکستگی های پاتولوژیک ناشی از استئوپروز روبه رو می شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین و مقایسه شاخص های بیوشیمیایی متابولیسم کلسیم, قبل و بعد از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به ALL بوده است.مواد و روشها: بیماران مورد مطالعه گروهی از کودکان یک تا ده ساله مبتلا به ALL بودند که در مدت دو سال پیاپی به بخش سرطان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه کرده و همگی شیمی درمانی مشابهی دریافت نموده بودند. از تمامی بیماران نمونه خون (کلسیم, فسفر, آلبومین و آلکالین فسفاتاز) و ادرار (کلسیم و کارنیتین) بلافاصله پس از تشخیص و قبل از شروع شیمی درمانی گرفته شد. نمونه های مشابهی نیز حدود 4 تا 8 ماه بعد از اتمام درمان گرفته شد و مورد آزمایش قرار گرفت.یافته ها: در مجموع بیست بیمار با میانگین سنی 4.8±2.4 سال که 50 درصد آنها پسر و 50 درصد دختر بودند بررسی شدند. میانگین کلسیم سرم بیماران قبل از شیمی درمانی 9 و پس از آن (4 تا 8 ماه بعد) 9.4 mg/dL بود (P<0.05). تفاوت میانگین فسفر (P<0.4) و آلکالین فسفاتاز (P<0.3) قبل و بعد از شیمی درمانی معنی دار نبود. 65 درصد بیماران قبل از شیمی درمانی هیپرکلسیوری داشتند ولی 4 تا 8 ماه این رقم به 25 درصد رسید (P<0.03).نتیجه گیری: بر اساس پژوهش حاضر به نظر می رسد که در کودکان مبتلا به ALL, اختلاف متابولیسم کلسیم شایع است. از طرفی شیمی درمانی در دراز مدت اثر قابل توجهی بر شاخص های متابولیسم استخوان و مینرال نداشته است و حتی به نظر می رسد که با انجام شیمی درمانی و کنترل روند بیماری (پس از گذشت 4 تا 8 ماه) شاخص های فوق رو به بهبود گذاشته اند به طوری که هیپرکلسیوری کاهش یافته, کلسیم سرم افزایش معنی داری یافته است. در نتیجه احتمالا نقش روند خود بیماری در ایجاد اختلالات متابولیسم استخوان و کلسیم بیش از اثرات شیمی درمانی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسدی پویا، علی اکبر، کرمی زاده، زهره، رحیمی نژاد، محمدسعید، شهریاری، مهدی، و کریمی، مهران. (1382). اختلال متابولیسم کلسیم در اطفال مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک, قبل و بعد از شیمی درمانی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 5(3 (مسلسل 19))، 211-214. SID. https://sid.ir/paper/27323/fa

  Vancouver: کپی

  اسدی پویا علی اکبر، کرمی زاده زهره، رحیمی نژاد محمدسعید، شهریاری مهدی، کریمی مهران. اختلال متابولیسم کلسیم در اطفال مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک, قبل و بعد از شیمی درمانی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران[Internet]. 1382؛5(3 (مسلسل 19)):211-214. Available from: https://sid.ir/paper/27323/fa

  IEEE: کپی

  علی اکبر اسدی پویا، زهره کرمی زاده، محمدسعید رحیمی نژاد، مهدی شهریاری، و مهران کریمی، “اختلال متابولیسم کلسیم در اطفال مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک, قبل و بعد از شیمی درمانی،” مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، vol. 5، no. 3 (مسلسل 19)، pp. 211–214، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/27323/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی