مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای اقتصادی ایران
سال:1389 | دوره:13 | شماره:42
صفحه شروع:123 | صفحه پایان:147

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

320

دانلود:

115

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی ایران)

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 147

چکیده

 نوسان ادواری سرمایه گذاری مسکن و اقتصاد ملی, اثرگذاری بر تورم و رشد اقتصادی, تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان, انحراف در تخصیص منابع اقتصادی, تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی ها, تغییر الگوی توزیع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهمی در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. گستردگی آثار اقتصادی و اجتماعی حباب و یا نوسان قیمت مسکن مقام های پولی را وادار می سازد از طریق واکنش مناسب, خالص زیان اقتصادی ایجاد شده را به حداقل برسانند. در این پژوهش تلاش نموده ایم با ارایه مدل اقتصادی ضرورت و نوع واکنش مناسب بانک مرکزی نسبت به حباب قیمت مسکن در ایران را تجزیه و تحلیل نماییم. از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) به منظور برآورد مدل با داده های فصلی ایران در سال های 1371-1385 استفاده کرده ایم. به این منظور پس از برآورد مدل حباب قیمت مسکن, به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی با استفاده از سه قاعده سیاست پولی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در قاعده اول, قیمت مسکن در تابع واکنش بانک مرکزی وارد نمی شود. قاعده دوم, قیمت مسکن را وارد تابع واکنش بانک مرکزی می سازد و در قاعده سوم, سیاست پولی به اجزای غیربنیادی قیمت مسکن که همان حباب ها هستند واکنش نشان می دهد. سازوکار به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی, بهینه بودن واکنش یا عدم واکنش و در عین حال متغیر قیمتی که واکنش نسبت به آن تابع زیان به حداقل می شود, تعیین می شود. نتایج نشان می دهد که سیاست های پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل گیری حباب را به خود اختصاص داده است. از این رو موثرترین روش کنترل حباب قیمت مسکن به کارگیری سیاست پولی مناسب و تنظیم قواعد سیاست پولی بر مبنای واکنش بهینه نسبت به نوسان قیمت مسکن است. نتایج برآورد حکایت از آن دارد در نظر گرفتن قیمت مسکن در قواعد سیاست پولی, تابع زیان بانک مرکزی را به حداقل می رساند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی