مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران | سال:1382 | دوره:5 | شماره:1 (مسلسل 17) | صفحه شروع:3 | صفحه پایان:14

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

811

دانلود:

143

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل خطرساز بیماری های قلبی - عروقی در سالمندان مطالعه قند و لیپید تهران

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 14

چکیده

 مقدمه: بیماریهای قلبی - عروقی به شایع ترین بیماریهای جوامع در حال توسعه - به ویژه مناطق شهری - تبدیل شده است. با توجه به این مساله که نسبت سالمندان در کل جامعه رشد بسزایی دارد, این مطالعه جهت تعیین شیوع عوامل خطرساز بیماریهای قلبی - عروقی در سالمندان ساکن منطقه 13 شهرداری تهران طراحی شد مواد و روشها: از 15005 نفر بالای 3 سال تحت پوشش مطالعه قند و لیپید تهران, 1799 نفر 60 ساله و مسن تر بودند. شیوع و توزیع پرفشاری خون, استعمال سیگار, اختلالات لیپید خون, دیابت و چاقی در بین این افراد بررسی شد. همچنین دریافت های تغدیه ای در یک زیر گروه 54 نفره به کمک پرسشنامه یادآمد غذایی 24 ساعته (میانگین دو روز) برآورد گردید.یافته ها: درصد زنانی که 2 یا بیش از 2 ریسک فاکتور قلبی - عروقی داشتند, به طور معنی داری بیشتر از مردان بود (74 درصد در مقابل 53 درصد, P<0.001). 55 درصد زنان و 25 درصد مردان سطح سرمی کلسترول بالا داشتند (بیشتر یا مساوی 240 میلی گرم در دسی لیتر). شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکز (IGT) به ترتیب 26.2 درصد و 20.8 درصد بود. شیوع چاقی (نمایه توده بدنی مساوی یا بزرگتر از 30 کیلوگرم بر متر مربع) 15 درصد در مردان و 36 درصد در زنان ارزیابی گردید. همچنین 55 درصد مردان و 94 درصد زنان نسبت کمر به باسن (WHR) بالا داشتند (بالاتر از 0.95 در مردان و 0.8 در زنان). میانگین درصد انرژی به دست آمده از کربوهیدرات ها, پروتیینها و چربیها به ترتیب 60.5±8.0, 11.5±2.0 و 8.9±27.9 بود.نتیجه گیری: شیوع عوامل خطرساز بیماریهای قلبی - عروقی در میان سالمندان ساکن منطقه 13 شهر تهران بسیار بالاست. راهکاری عملی و موثر جهت تغییر شیوه زندگی جامعه به منظور کاستن از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی - عروقی موکدا  پیشنهاد می گردد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID