Start: 2/8/2023 1:23:01 AMEnd: 2/8/2023 1:23:06 AM >> 70

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

98

دانلود:

24

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر پارامترهای فرایند بر عیب نازک شدگی در شکل دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی شکل

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 18

چکیده

شکل دهی غلتکی سرد یک فرایند شکل دهی ورق فلزات است که از نظر ظاهری ساده ولی به دلیل پارامتر های زیادی که بر این فرایند تاثیر گذار هستند و اثر متقابلی که این پارامترها بر یکدیگر دارند با چالش هایی روبرو است. یکی از مهمترین عیوبی که روی کیفیت محصولات این فرایند تاثیر می گذارد, عیب نازکی شدگی می باشد. این عیب که عمدتاً در ناحیه خم ورق اتفاق می افتد تحت تاثیر پارامترهایی از فرایند می باشد. پارامترهایی از قبیل: زاویه شکل دهی, ضخامت ورق, قطر غلتک, شعاع گوشه غلتک و فاصله بین ایستگاه ها تاثیر زیادی در وقوع عیب پارگی دارند. در این مقاله به بررسی پارامترهای شعاع گوشه غلتک, زاویه شکل دهی و ضخامت ورق بر روی عیب نازک شدگی در این فرایند پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق آزمایش های تجربی شکل دهی غلتکی سرد انجام شده است و از شبیه سازی اجزای محدود نرم افزار آباکوس برای پیش بینی عیب نازک شدگی در ناحیه خم استفاده شده است. برای انجام آزمایش های تجربی از ورق فولادی st52استفاده شد. نتایج نشان داد که از سه پارامتر مورد بررسی در این مقاله شعاع گوشه غلتک 5/0 میلی متر با 7/41 % و زاویه شکل دهی 60 درجه با 7/40 % بیشترین تاثیر را بر عیب نازک شدگی دارند؛ از این رو برای کم کردن کرنش های عرضی در ناحیه خم بهتر است که زاویه شکل دهی کاهش یابد, بنابراین تعداد ایستگاه های شکل دهی باید افزایش یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی