مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

95

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نحوه تاثیر خواص ورق بر شبیه سازی جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیم

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 60

چکیده

 هدف از این مطالعه بررسی نحوه تاثیر خواص مکانیکی و حرارتی آلیاژ منیزیم AZ61 بر روی نتایج حاصل از مدل المان محدود جوش نقطه ای مقاومتی می باشد. جوش نقطه ای مقاومتی فرآیندی پیچیده و شامل پدیده های مختلف از قبیل مکانیکی, حرارتی, الکتریکی و متالورژیکی می باشد که شبیه سازی این فرآیند را سخت و مشکل ساخته است. در مطالعات مختلف جهت افزایش دقت مدل المان محدود این فرآیند توصیه به استفاده از خواص وابسته به دمای ورق شده است. اما دستیابی به این خواص همیشه امکان پذیر نبوده و تست های تجربی اندازه گیری آن بسیار پرهزینه و زمانبر می باشد. در این مطالعه خواص حرارتی-مکانیکی و پارامترهایی چون رسانایی تماسی الکتریکی و حرارتی ورقهای جوش نقطه ای داده شده به صورت تجربی اندازه گیری شده و در مدل المان محدود کوپل الکتریکی– حرارتی– مکانیکی جهت پیش بینی توزیع تنش های پسماند و اندازه دکمه جوش مورد استفاده قرار گرفته است. خواص حرارتی– مکانیکی, رسانایی تماسی الکتریکی و حرارتی در سه سطح ثابت, خطی و وابسته به دما برای بررسی تاثیر آن ها بر روی دقت مدل المان محدود در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد تعریف کلیه خواص اتصال بصورت وابسته به دما در مدل المان محدود ضروری نبوده و تنها خواص: رسانایی حرارتی, مقاومت ویژه الکتریکی و رسانایی تماسی الکتریکی برای افزایش قابلیت اعتماد مدل باید وابسته به دما تعریف شوند. همچنین برای بهبود دقت مدل توصیه می شود خواص تنش تسلیم و مدول الاستیسیته بصورت خطی در نظر گرفته شده و سایر پارامترها را می توان بصورت ثابت در مدل المان محدود تعریف کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  میرزااحمدی، س.، و افشاری، د.، و بارسوم، ز. (1398). بررسی نحوه تاثیر خواص ورق بر شبیه سازی جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیم. مهندسی ساخت و تولید ایران, 6(1 ), 53-60. https://sid.ir/paper/268287/fa

  Vancouver: کپی

  میرزااحمدی سهیل، افشاری داوود، بارسوم زوهیر. بررسی نحوه تاثیر خواص ورق بر شبیه سازی جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیم. مهندسی ساخت و تولید ایران. 1398 [cited 2023January30];6(1 ):53-60. Available from: https://sid.ir/paper/268287/fa

  IEEE: کپی

  میرزااحمدی، س.، افشاری، د.، بارسوم، ز.، 1398. بررسی نحوه تاثیر خواص ورق بر شبیه سازی جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیم. مهندسی ساخت و تولید ایران, [online] 6(1 ), pp.53-60. Available: https://sid.ir/paper/268287/fa.