مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی ساخت و تولید ایران
سال:1396 | دوره:4 | شماره:1
صفحه شروع:38 | صفحه پایان:43

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

162

دانلود:

131

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عددی و آزمایشگاهی بازگشت فنری در پیچش مقاطع مستطیلی جدار نازک و استخراج رابطه تجربی-عددی جهت پیش بینی زاویه فنری با فرض رفتار کرنش سخت

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 43

چکیده

پیچش مقاطع غیر گرد جدار نازک کاربرد وسیعی در صنایع مختلف به ویژه صنایع هوافضا و راداری دارد. وظیفه انتقال امواج در رادارها به عهده موج برها است که در ساخت آن ها نیاز به عملیات شکل دهی مانند خمش و پیچش های مکرر می باشد. در پژوهش حاضر رفتار پیچشی و همچنین پدیده بازگشت فنری در مقطع جدار نازک مستطیلی که یکی از کاربردهای آن در ساخت موج برها است, به صورت عددی و تجربی موردمطالعه قرارگرفته است. به منظور بررسی رفتار بازگشت فنری, شبیه سازی عددی بر پایه روش اجزا محدود و همچنین با در نظر گرفتن رفتار ماده به صورت کرنش سخت و بدون در نظر گرفتن فرضیه های ساده کننده دیگر, انجام پذیرفته است. نتایج عددی به دست آمده با آزمایش های تجربی بر روی یک نمونه, اعتبار سنجی شده و نمودارهای مربوط به پیچش در زوایای مختلف به وسیله مدل اعتبار سنجی شده, ارائه شده است. درنهایت رابطه ای تجربی-عددی بر پایه مدل اجزاء محدود جهت محاسبه زاویه بازگشت فنری در مقطع مذکور ارائه شده است. رابطه مذکور با دقت مناسبی می تواند رفتار بازگشت فنری مقطع را پیش بینی نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی