Start: 2/7/2023 3:13:13 AMEnd: 2/7/2023 3:13:13 AM >> 645

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر روش ساخت و خواص فاز سفت بر عملکرد ترموویسکوالاستیک پلیمر حافظه? دار بر پایه پلی یورتان مورد استفاده در داربست های پزشکی

صفحات

 صفحه شروع 32 | صفحه پایان 43

چکیده

 پلیمرهای حافظه داری توانایی ذخیره و بازیابی یک شکل از پیش تعریف شده را دارند. رفتار حافظه داری با دو مشخصه ی بازیابی شکل و بازیابی تنش مرتبط است. بازیابی کامل شکل و افزایش تنش بازیابی از چالش های پیش روی این مواد می باشد. در این مقاله آمیزه پلیمری حافظه دار پلی یورتان و پلی کاپرولاکتون با قابلیت تحریک دمایی به دو روش اختلاط مذاب و روش حلال ساخته شد و رفتار ترموویسکوالاستیک آن تحلیل شد. دو نوع پلی یورتان با ساختار شیمیایی یکسان به عنوان فاز سفت و پلی کاپرولاکتون به عنوان فاز نرم در آمیزه استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که ساخت آمیزه به روش حلال مزایایی مانند کیفیت ظاهری مناسب و بدون عیب, عاری بودن از ترک و حفره, افزایش مدول ذخیره و مدول اتلاف و عدم نوسان مقادیر مدول ذخیره و اتلاف را دارا می باشد. آمیزه ساخته شده با پلی یورتان با سفتی کمتر خواص حافظه داری بهتری را نتیجه داد. برای بررسی خواص حافظه داری, آزمایش بازیابی شکلی با پیش کرنش 25% در دمای ° C 60 انجام شد. همچنین آزمایش بازیابی تنش با اعمال پیش کرنش 25%در دماهای ° C 60, ° C 45 و ° C 37 بر روی آمیزه هوشمند ساخته شده به روش حلال انجام شد. تابع بازیابی تنش بسیار متاثر از دمای مرحله ی تغیییر شکل بود. بیشینه تنش و آهنگ بازیابی در نمونه ی با دمای تغییر شکل ° C 45 مشاهده شد. یک نمونه استنت به روش حلال ساخته شد و نتایج بازیابی شکلی آن نشان داد که بازیابی به صورت کامل و در زمانی کمتر از 5/0 ثانیه در دمای ° C 60 اتفاق افتاد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی