Start: 2/7/2023 9:17:52 PMEnd: 2/7/2023 9:17:52 PM >> 668

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

79

دانلود:

42

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه روش های سیستم استنتاج فازی و تحلیل سلسل مراتبی فازی برای مطالعه توسعه کارست مطالعه موردی: استان خوزستان، شیرین بها

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 14

چکیده

 حفر چاه و بهره­ برداری بی رویه از منابع آب آبرفتی, وضعیت بدی برای بسیاری از آبخوان­ های آبرفتی در دشت­ های کشور ایجاد کرده است با توجه به این شرایط, تمایل برای استفاده از منابع آب کارستی که کمتر به آن توجه شده بود, رو به افزایش است. در این پژوهش با در نظر گرفتن برخی معیارهای توسعه کارست مانند لیتولوژی, ارتفاع, شیب, بارش, دما, شاخص پوشش گیاهی, تراکم آبراهه, تراکم خطواره, تراکم تقاطع خطواره, فاصله از خطواره, فاصله از تقاطع خطواره و به کارگیری روش های سیستم استنتاج فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی, مدل­ سازی توسعه کارست انجام شده است. نتایج نشان داد که در روش سیستم استنتاج فازی پهنه­ های با توسعه زیاد و خیلی زیاد 79. 1درصد از مساحت منطقه را پوشش می­ دهد درحالی که این عدد در روش تحلیل سلسله مراتبی فازی 26 درصد می­ باشد. برای صحت­ سنجی وزن­ های بکار گرفته شده در روش تحلیل سلسله مراتبی فازی, آنالیز حساسیت 5± و 10± درصد انجام شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی