video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

127

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر مقدار رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی دو رقم برنج دم سیاه و رضاجو

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 80

چکیده

 تعیین خواص فیزیکی محصولات کشاورزی به منظور تحلیل رفتار آنها در هنگام فرآوری از قبیل جابه جایی, پوست کنی, تمیز کردن, جداسازی, خشک کردن, و ذخیره سازی ضروری است. طراحی این دستگاه ها و ماشین های کاشت, داشت, و برداشت بدون توجه به خواص فیزیکی محصولات کشاورزی نتایج مطلوب به دست نخواهد داد. در این تحقیق, تأثیر مقدار رطوبت دانه (10, 14 و 18 درصد) و نوع رقم, بر خواص فیزیکی دو رقم دانه برنج به نام های رضاجو و دم سیاه بررسی شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها, از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد و میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن و در سطح احتمال 1% =α مقایسه شدند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که با افزایش رطوبت, غیر از ضریب کرویت, سایر خواص فیزیکی مانند طول, عرض, ضخامت, قطر هندسی, قطر حسابی, سطح, و حجم و نیز خواص ثقلی مانند چگالی ظاهری, چگالی واقعی, تخلخل, و وزن هزار دانه افزایش می یابد درحالی که رقم تأثیر معنی داری بر خواص مذکور ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی