مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی) | سال:1397 | دوره:17 | شماره:1 (پیاپی 64) | صفحه شروع:15 | صفحه پایان:28

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

152

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام برنج در دو منطقه مختلف کشت در ایران

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 28

کلیدواژه

چکیده

 در این مطالعه تأثیر میانگین دما و میزان بارندگی متفاوت دو منطقه بر کیفیت تبدیل و پخت برخی ارقام برنج ارزیابی شده است. در سال زراعی 1391, ارقام طارم محلی, فجر و شفق در استان های مازندران و فارس با شرایط آب و هوایی متفاوت کشت شدند و خصوصیات مرتبط با تبدیل شلتوک به برنج سفید, صفات کیفی و ویسکوزیته ارقام بررسی شد. نتایج حاکی از تغییرات معنی دار در خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقام است. منطقه ی فارس میانگین دمای پایین تر و میزان بارندگی کمتری نسبت به منطقه ی مازندران دارد. مشخص شد که درصد شکستگی دانه, میزان آمیلوز, امتیاز پخش در قلیا, نسبت طویل شدن دانه و میزان عطر برنج حاصل از ارقام کشت شده در منطقه ی سردسیر فارس بیشتر از همین خصوصیات دانه های برنج به دست آمده در مازندران است و سختی نمونه های به دست آمده در مازندران بالاتر است. همچنین معلوم شد تفاوت مشخصه های ویسکوزیته اندازه گیری شده در نمونه های دو منطقه معنی دار است اما روند مشخص وابسته به دما در آن ها یافت نشد. دو صفت ویسکوزیته ی حداکثر و ویسکوزیته شکست رقم شفق در منطقه ی سردسیر فارس کاهش معنی داری دارد که نشان دهنده بهبود خصوصیات این رقم در استان فارس است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID