Start: 2/1/2023 4:06:24 AMEnd: 2/1/2023 4:06:25 AM >> 577

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

629

دانلود:

175

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 108

چکیده

 از مهم ترین عوامل کاهش درجه ی مکانیزاسیون برداشت پنبه, متناسب نبودن کمباین های وش چین با الگوی کشت و استفاده نکردن از ارقام مناسب است. به منظور ارزیابی عملکرد کمباین های وش چین پنبه در الگوی کشت داخل کشور, کارایی سه نوع کمباین برداشت پنبه (خودگردان سه ردیفه پنبه طراحی و ساخته شده در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, کمباین جاندیر دو ردیفه ی خودگردان, و کمباین جاندیر دو ردیفه ی کششی) مطالعه شدند. در این تحقیق, در قالب طرح آماری کاملا تصادفی بر پایه ی آزمایش فاکتوریل, تأثیر سرعت پیشروی کمباین در سه سطح (1/2, 4/3 و 8/4 کیلومتر بر ساعت) و رقم پنبه در دو سطح (خرداد و ورامین) بر صفات زیر بررسی شد: درصد وزنی وش باقی مانده بر ساقه ی پنبه در چین های اول و دوم, درصد وزنی وش های ریخته شده در سطح مزرعه, بازده مکانیکی برداشت, ظرفیت مؤثر مزرعه ای, مصرف سوخت, درصد مواد خارجی در مخزن کمباین و هزینه های ثابت و جاری. نتایج بررسی ها نشان می دهد که کمباین سه ردیفه ی وش چین دارای بالاترین ظرفیت مزرعه ای (48/0 هکتار در ساعت) و پایین ترین درصد بازده (9/64 درصد) نسبت به دو کمباین دیگر است؛ بالاترین بازده (68/74 درصد) متعلق به کمباین دو ردیفه ی خودگردان است. پایین ترین میزان درصد وزنی وش باقیمانده بر ساقه ی پنبه (87/7 درصد) در سرعت پیشروی 1/2 کیلومتر بر ساعت دیده می شود. نتایج حاصل از ارزیابی و مقایسه ی اقتصادی کمباین سه ردیفه با دو کمباین دوردیفه نشان می دهد که کمباین سه ردیفه وش چین, به علت پایین تر بودن هزینه ی ثابت, نسبت به دو کمباین دیگر, پایین ترین دوره ی برگشت سرمایه (29/3 سال) را نیز دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی