video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

645

دانلود:

219

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقه ی کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 108

چکیده

 یکی از راههای بازیافت از پسماندهای گیاهی و فضولات دامی, استفاده از بیوگاز است که طی فرآیند هضم بی هوازی تولید می شود. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه ی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقه ی کلزا, کود گاوی و محتویات شکمبه ی گاوی است. در این تحقیق, به منظور مقایسه ی میزان استحصال بیوگاز از این منابع, تجهیزات رآکتور, همزن, حمام آب گرم و سامانه ی اندازه­ گیر حجم طراحی و ساخته شد و مواد, پس از اعمال پیش­ تیمار مکانیکی و حرارتی و نیز تعیین درصد کربن به نیتروژن, مواد جامد خشک و فرار با نسبت معین در داخل رآکتور ها ریحته شد. تیمارهای آزمایشی شامل: پسماندهای ساقه ی کلزا+کود گاوی+محتویات شکمبه, کود گاوی و محتویات شکمبه ی گاوی بودند که به کمک رآکتورهای یک لیتری در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار مقایسه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از نظر استحصال بیوگاز, درصد متان, میزان متان انباشته و میزان کاهش مواد جامد خشک, اختلاف معنی­ داری وجود دارد. تیمار 1 از نظر میزان بیوگاز و متان انباشته به ترتیب: با 1/504 و 9/277 لیتر بر کیلوگرم ماده جامد خشک فرار در گروه الف, تیمار 2 با 6/178 و 5/116 لیتر بر کیلوگرم ماده جامد خشک فرار در گروه ب و تیمار 3 با 8/14 و 0/4 لیتر بر کیلوگرم ماده جامد خشک فرار در گروه آخر قرار گرفت. میزان متان در تیمار 1 و 2 به ترتیب 55 و 60 درصد و میزان کاهش مواد جامد در تیمار 1 و 2 به ترتیب 59 و 46 درصد بود. از نظر نسبت کربن به نیتروژن, بین تیمارهای 2 و 3 اختلاف معنی­ داری وجود نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده, کود گاوی تازه+محتویات شکمبه در ترکیب با پسماندهای ساقه ی کلزا بیشترین استحصال بیوگاز و متان را به دست می­ دهد و استفاده از این ترکیب توصیه می­ شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صفری، محمود، عبدی، رضا، و عدل، مهرداد. (1394). بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقه ی کلزا, محتویات شکمبه وکود گاوی. تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی)، 16(65 )، 93-108. SID. https://sid.ir/paper/267931/fa

  Vancouver: کپی

  صفری محمود، عبدی رضا، عدل مهرداد. بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقه ی کلزا, محتویات شکمبه وکود گاوی. تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی)[Internet]. 1394؛16(65 ):93-108. Available from: https://sid.ir/paper/267931/fa

  IEEE: کپی

  محمود صفری، رضا عبدی، و مهرداد عدل، “بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقه ی کلزا, محتویات شکمبه وکود گاوی،” تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی)، vol. 16، no. 65 ، pp. 93–108، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/267931/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی