مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

108

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ی پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعه ی موردی: استان مازندران)

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 28

چکیده

 در این مقاله, عملکرد و انرژی مصرفی سه نوع کارخانه ی شالیکوبی سنتی (پوست کن و سفیدکن تیغه ای), نیمه مدرن (پوست کن غلتک لاستیکی و سفید کن تیغه ای) و مدرن (پوست کن غلتک لاستیکی و سفیدکن سایشی) در استان مازندران بررسی و پارامترهای راندمان تبدیل, درجه ی پوست کنی, درصد شکستگی برنج قهوه ای و برنج سفید, درجه ی سفیدی و برخی شاخص های کیفی برنج پس از پخت مانند ژلاتینه شدن, نسبت افزایش طول دانه و آمیلوز آن تحقیق شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در سامانه های سنتی, نیمه مدرن و مدرن, میانگین راندمان کلی تبدیل برنج اختلاف معنی داری وجود ندارد. محدوده ی تغییرات راندمان تبدیل در سامانه های مورد بررسی بین 45/62 تا 63/58 درصد است. در سامانه های تبدیل بررسی شده, عملکرد دستگاه پوست کن اختلاف معنی داری دارد. کاربرد پوست کن غلتک لاستیکی میزان شکستگی دانه برنج را پایین می آورد و افزودن پادیه به فرایند پوست کنی در سیستم های تبدیل جدید موجب افزایش پوست کنی به بیش از 96 درصد می شود. از نظر سفیدی برنج, عملکرد سفیدکن های سایشی به طور معنی داری بهتر از عملکرد سفیدکن های تیغه ای است. هیچ سامانه تبدیل در افزایش یا کاهش درصد آمیلوز برنج سفید تاثیر معنی داری ندارد. بیشترین درصد افزایش طول دانه ی برنج بعد از پخت مربوط به برنج تبدیل شده با سامانه ی سنتی است. شاخص ژلاتینه شدن در برنج سفید در محدوده ی 3/97 تا 3/99 متغیر است. برای خشک کردن یک تن شلتوک به طور متوسط حدود 683/8 مگاژول انرژی حرارتی صرف می شود. همچنین برای تبدیل یک تن شلتوک به برنج سفید نیز به حدود 158/4 مگاژول انرژی الکتریکی نیاز است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی