Start: 2/2/2023 2:39:54 PMEnd: 2/2/2023 2:39:54 PM >> 648

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

391

دانلود:

168

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر روش های خاک ورزی بر مصرف انرژی و عملکرد گندم آبی در منطقه اراک

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 28

چکیده

 اجرای روش های کم خاک ورزی و بی خاک ورزی علاوه بر اینکه باعث افزایش حاصلخیزی خاک می شود, کاهش مصرف انرژی و هزینه ی تولید را در زراعت گندم به دنبال دارد. به منظور بررسی مقدار انرژی نهاده و ستانده, شاخص های انرژی و عملکرد گندم در روش های مختلف خاک ورزی حفاظتی در کشت گندم آبی, آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی طی دو سال زراعی 92-91 و 93-92 اجرا شد. فاکتور-های اصلی آزمایش عبارت بودند از: 1) گاوآهن برگرداندار+ دیسک (روش مرسوم), 2) کم خاک ورزی با چیزل پکر, 3) کم خاک ورزی با گاو آهن مرکب و 4) بدون خاک ورزی. در قطعه زمین آزمایشی تناوب ذرت-گندم اجرا شد. عملکرد بیولوژیکی و دانه, میزان مصرف سوخت, مقدار انرژی نهاده های به کار گرفته شده, انرژی ستانده و شاخص های انرژی, اندازه گیری شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که روش خاک ورزی اثر معنی داری بر عملکرد دانه ی گندم در سطح 5 درصد ندارد. مصرف سوخت در تیمارهای 1, 2, 3 و 4 به ترتیب عبارت بودند از: 46/80, 46/31, 33 و 5/14 لیتر بر هکتار. بیشترین و کمترین بهره-وری انرژی با 075/0 و 062/0 کیلوگرم محصول به ازای مصرف هر مگاژول انرژی به ترتیب در تیمارهای کشت مستقیم و روش مرسوم دیده می شود. مصرف انرژی در تیمارهای مرسوم, چیزل پکر, گاو آهن مرکب و بی خاک ورزی به ترتیب 57670, 50849, 50949 و 47609مگاژول در هر هکتار به دست آمده است. بهترین گزینه از نظر شاخص های انرژی روش کشت مستقیم است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی