مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر طول ورزدادن دستگاه اکسترودر ورزدهنده بر خواص پلت کود کمپوست

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 تبدیل پسماندهای مواد آلی به کمپوست روشی است مناسب برای تثبیت مواد آلی و بنابراین تقویت خاک های کشور با مواد آلی مناسب باید در اولویت قرار گیرد. یکی از عوامل محدود کننده ی استفاده ی مناسب از کمپوست, چگالی پایین این ماده است که حمل و نقل, ذخیره و کاربرد آن را مشکل کرده است. در این تحقیق به بررسی برخی از پارامترهای مؤثر در تولید پلت پرداخته شده است. پارامترهای مورد بررسی شامل اندازه ی ذرات در دو سطح 1 و 2 میلی متر, مقدار رطوبت در سه سطح 25, 35 و 45 درصد و طول ورز دادن در سه سطح 1, 2 و 3 متر است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد کهچگالی پلت-های تولید شده در هر دو اندازه ی ذرات با افزایش طول ورز دادن در تمام حالات افزایش می یابد. در بررسی اثر متقابل رطوبت و طول ورز دادن بر میزان نیروی شکست پلت ها, بیشترین مقدار نیروی شکست, N556/32, مربوط به تیمار طول ورز دادن 3 متر و رطوبت 35 درصد است. همچنین, در بررسی اثر متقابل اندازه ی ذرات و طول ورز دادن, بیشترین مقدار چغرمگی (MJ/m31/03) مربوط به تیمار مش ریز با اندازه ی ذرات یک میلی متر و طول ورز دادن 3 متر دیده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی