مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

78

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی الگوی مصرف انرژی و کاربرد تکنیک عصبی-فازی در مدل سازی عملکرد محصولات علوفه ای

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 138

چکیده

 داشتن اطلاعات یکپارچه در تبادل انرژی محصولات علوفه ای برای ایجاد امکان مقایسه ی الگوی مصرف انرژی آنها ضروری است. هدف از این پژوهش, بررسی الگوی مصرف انرژی, تعیین میزان انتشار گاز کربن دی اکسید و مدل سازی رابطه ی بین عملکرد محصول و انرژی نهاده های مصرفی در سه محصول علوفه ای است. این سه محصول شامل کاه گندم, ذرت سیلویی و یونجه معمولا در اکثر دامداری ها در ترکیب جیره ی غذایی دام ها قرار دارند. میزان کل انرژی نهاده های ورودی به مزرعه در کشت گندم, ذرت سیلویی, و یونجه به ترتیب 85/32077, 87/93049 و 04/30208 مگاژول در هکتار تخمین زده شده است. همچنین, میزان کربن دی اکسید منتشرشده در کشت این سه محصول به ترتیب برابر 67/2704, 79/5861 و 53/5538 کیلوگرم در هکتار محاسبه شده است. نسبت انرژی در گندم و یونجه 65/2 و 18/2 به دست آمد در حالی که در ذرت سیلویی, به علت کمتر بودن انرژی خروجی از مزرعه نسبت به انرژی ورودی, این رقم کمتر از یک محاسبه شده است. با استفاده از سامانه ی استنتاج عصبی-فازی رابطه ی بین عملکرد این سه محصول و میزان انرژی نهاده های مصرفی مدل سازی گردید. برای تخمین عملکرد کاه, مدلی با تابع های عضویت 'gaussmf' با سه تابع ورودی به عنوان بهترین مدل در میان مدل های مختلف تعیین گردید. در میان مدل های به دست آمده برای تعیین علمکرد ذرت, بهترین عملکرد در مدلی با دو تابع عضویت 'pimf' دیده شد. همچنین, مدلی با سه تابع عضویت ذوزنقه ای 'trapmf' و ضریب تعیین 960/0 بهترین عملکرد را برای مدل سازی عملکرد یونجه نشان داده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی