مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین ساخت
سال:1397 | دوره:2 | شماره:5
صفحه شروع:37 | صفحه پایان:43

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

244

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شواهد حضور ریفت قاره ای ژوراسیک در پهنه راور، جنوب بلوک طبس

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 43

چکیده

 پهنه راور واقع در جنوب بلوک طبس, سرزمینی گوه ای شکل است که بین دو گسل مرزی نایبند در خاور و کوهبنان در باختر محصور گشته است. نهشته های دوران دوم خصوصاً رخساره های ژوراسیک از گسترش, تنوع و رخنمون های مناسبی در این پهنه برخوردار هستند. بازسازی ساختاری و تطابق چینه شناسی در این سرزمین در طی مطالعات صحرایی-آزمایشگاهی, بیان می دارد که ویژگی های چینه شناسی, ساختاری و ماگمایی توالی ژوراسیک میانی تا کرتاسه فوقانی در این منطقه, مشابه با نهشته های درون یک سیستم ریفت قاره ای در حال گذر به یک حوضه پلاتفرمی در جایگاه حاشیه غیرفعال یک اقیانوس در حال گسترش است. توالی های رسوبی در این پهنه را می توان در دو گروه جای داد؛ گروه اول شامل تخریبی های سازندهای هجدک و بغمشاه, گچ و کربنات های پکتن دار و ولکانیک های بازالت آلکالن سری راور است که به عنوان توالی های همزمان با ریفت محسوب می گردند. گروه دوم شامل مارن های قرمزرنگ, تبخیری های کرتاسه زیرین و کربنات های دریایی کرتاسه فوقانی است که به عنوان چرخه رسوبی بعد از ریفت به حساب می آیند. این دو توالی با یک دگرشیبی مشخص و فعالیت آتشفشانی بازالتی در اغلب نقاط این پهنه از یکدیگر جدا می شوند. عمیق شدگی به سمت باختر نشان می دهد که محور دریای اصلی احتمالاً با بستر پوسته اقیانوسی شکل گرفته در کرتاسه, می بایستی جایی در حاشیه باختری بلوک طبس باشد. افیولیت های نائین و دهشیر-بافت ممکن است بقایایی از این حوضه اقیانوسی باشند که در موقعیت حوضه پشت کمان نئوتتیس شکل گرفته اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.