مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

91

دانلود:

106

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش ساختارهای فعال زمین ساختی در ابعاد فرکتالی شکستگی ها و آبراهه های پهنه گسل حسن آباد (جنوب باختر قزوین)

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 15

چکیده

 هدف از این پژوهش, تعیین تراکم شکستگی های ساختاری (گسل و خطواره ها) و آبراهه ها در پهنه گسل حسن آباد در جنوب باختر قزوین با بررسی الگوی فرکتالی حاکم بر منطقه مورد مطالعه می باشد. جهت شناسایی خطواره ها و گسل های فعال در این پهنه و تحلیل فعالیت های زمین ساختی از روش های دورسنجی و پردازش داده ها در محیط نرم افزار ArcGIS, استفاده شده است. نقشه خطواره ها از داده های مکانی, تصاویر ماهواره ای لندست 8 و مدل سایه ارتفاعی و با استفاده از الگوریتم STA تهیه گردید. ابعاد فرکتالی شکستگی های ساختاری و آبراهه ها به روش مربع شمار و با استفاده از نمودارهای Log – Log, برای 14 پهنه در منطقه مورد مطالعه, محاسبه شده است. براساس ابعاد فرکتالی بدست آمده از خطواره ها (Dj=1/91) و گسل ها (Dj=1/82), پهنه j دارای بیشترین بعد فرکتالی است. بر اساس ابعاد فرکتالی شبکه زهکشی پهنه g (Dg=1/91) بیشترین و پهنه j (Dj=1/39) دارای کمترین بعد فرکتالی است که مقادیر پایین بعد فرکتالی آبراهه ها نشان دهنده برخاستگی در منطقه می باشد. نتایج بررسی ابعاد فرکتالی و مشاهدات صحرایی در پهنه گسل حسن آباد نشان دهنده فعالیت نسبی بیشتر بخش جنوبی و خاوری است. بخش جنوبی مرز بین دو گسل حسن آباد و خررود و بخش خاوری مرز برخورد پهنه گسل حسن آباد با پهنه فعال گسل ایپک می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی