مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های میوه کاری
سال:1396 | دوره:2 | شماره:2
صفحه شروع:54 | صفحه پایان:64

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

147

دانلود:

115

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر تاریخ های کشت بر رشد و درصد زنده مانی موز رقم "Dwarf Cavendish"

صفحات

 صفحه شروع 54 | صفحه پایان 64

چکیده

 با هدف دستیابی به مناسب ترین تاریخ کاشت موز رقم دوارف کاوندیش آزمایشی از مردادماه سال 1392 به مدت 2 سال و 6 ماه در مزرعه تحقیقاتی زرآباد واقع در 185 کیلومتری غرب شهرستان چابهار اجرا گردید. کشت در نیمه مرداد و نیمه اسفند ماه سال 1392 باعث شد که بیشترین وزن خوشه به ترتیب با 14 و 29/13 کیلوگرم مربوط به تاریخ های کاشت فوق الذکر باشد در صورتی که کشت در پانزدهم تیرماه 93 کمترین وزن خوشه (33/5 کیلوگرم) را داشت. نتایج آماری در خصوص درصد زنده مانی نشان داد که بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری وجود داشت, به طوری که تاریخ کاشت 15 مرداد و 15 اسفند سال 1392 به ترتیب با 1/98, و 98 درصد زنده مانی به عنوان بهترین تاریخ کاشت مشخص شدند و گیاهان کشت شده در پانزدهم تیرماه سال 1393 کمترین میزان زنده مانی پاجوش (6/77 درصد) را نشان دادند. تاریخ های کشت مختلف همچنین اثر معنی داری بر تعداد پاجوش, تاریخ گلدهی و وزن خوشه داشتند. بیشترین تعداد پاجوش رشد کرده روی بوته مادری مربوط به پانزدهم مهر 1392 و کمترین آن مربوط به 15 فروردین و 15 اردیبهشت 1393 بود. کاشت در 15 آذر 1392 و کاشت در نیمه بهمن 1392 به ترتیب کمترین (318 روز) و بیشترین (421 روز) زمان از کاشت تا شروع گلدهی را داشتند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی