مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های میوه کاری | سال:1396 | دوره:2 | شماره:1 | صفحه شروع:61 | صفحه پایان:74

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

321

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه انبارمانی ارقام مختلف انگور در شرایط کنترل شده

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 74

کلیدواژه

چکیده

 کیفیت میوه ها بعد از برداشت به علت انتشار اتیلن, از دست دادن آب و سایر واکنش های درونی کاهش می یابد و تلاش برای کاهش خسارات وارده منجر به عرضه بسته بندی های مختلف شده است. در این راستا آزمایشی جهت بررسی و مقایسه عمر انبارمانی 5 رقم انگور "بیدانه سفید", "بیدانه قرمز", "لعل", "صاحبی" و "فخری" انجام شد. در این آزمایش از بسته بندی با ظروف یکبار مصرف, عدم بسته بندی, شستشو قبل از انبارداری و عدم شستشو استفاده گردید. میزان تنفس میوه, میزان آب میوه, TSS, اسیدهای آلی, pH و میزان آنتوسیانین, انبارمانی, درصد چروکیدگی, میزان قهوه ای شدگی, شاخص پوسیدگی و درصد کاهش آب میوه بررسی و اندازه گیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش رقم "بیدانه قرمز" با بسته بندی در ظروف یک بار مصرف, بیشترین انبارمانی را داشت. این تیمار با داشتن کمترین مقدار تنفس (mgCO2/kg. hr 03/0), درصد قهوه ای شدگی, چروکیدگی, پوسیدگی و کاهش آب به ترتیب با 3, 5, 0 و 9 درصد نسبت به سایر تیمارها قابلیت انبارمانی بهتری نشان داد. رقم "صاحبی" با تیمار شستشو با آب قبل از انبارداری با بیشترین مقدار تنفس (mgCO2/kg. hr 16/0), کمترین سالم مانی و 60 درصد چروکیدگی, کمترین میزان انبارمانی را بین سایر ارقام نشان داد. این تیمار با کمترین مقدار آنتوسیانین, کمترین میزان بازارپسندی را داشت. بر اساس نتایج این پژوهش رقم "بیدانه قرمز" و رقم "فخری" نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه انبارمانی خوبی داشتند و تیمارهای شستشو قبل از انبارداری و استفاده از ظروف یکبار مصرف به تنهایی تمام مزایای یک روش مناسب برای حفظ کیفیت میوه انگور را دارا نبودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID