مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

143

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تنوع ویژگی های بیوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی از ارقام تجاری انگور

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 60

چکیده

 ایران به عنوان خاستگاه انگور, دارای تعداد زیادی از ارقام تجاری انگور با خصوصیات بیوشیمیایی متفاوت می باشد. به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه برخی ارقام انگور, 7 رقم تجاری انگور (ارقام بیدانه سفید, بیدانه قرمز, تبرزه سفید, تبرزه قرمز, قزل اوزوم, لعل قرمز و ریش بابا) از یک باغ یکنواخت در شهرستان ارومیه تهیه و میزان مواد جامد محلول, اسیدهای قابل تیتراسیون, TSS/TA, ویتامین ث, محتوای فنل کل, فعالیت آنزیم پلی فنل-اکسیداز, فعالیت آنتی اکسیدانی و درصد آب میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه از نظر صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین میزان مواد جامد محلول و اسیدهای آلی در رقم بیدانه قرمز مشاهده شد. بالاترین میزان TSS/TAو ویتامین ث در رقم ریش بابا به دست آمد. همچنین بیشترین محتوای فنل کل و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز به ترتیب در ارقام تبرزه قرمز و لعل قرمز مشاهده شد. فعالیت آنتی-اکسیدانی از 9/255 (معادل میلی مول آهن در 100 گرم وزن تر) در رقم تبرزه تا 3/294 (معادل میلی مول آهن در 100 گرم وزن تر) برای رقم بیدانه سفید متغیر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی