مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,740

دانلود:

426

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تفاوت واژگانی در دو گویش جنوبی و شمالیِ زبان بلوچی در بلوچستانِ ایران

صفحات

 صفحه شروع 237 | صفحه پایان 254

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 زبان بلوچی در حوزه ی مرزهای سیاسی ایرانِ امروز دارای دو گویش عمده به نامهای جنوبی(مَکُّرانی) و شمالی(سَرحَدّی) است. این دو گویش دارای اختلافات نسبتاً متنوعی هستند که می توان آنها را از جوانب مختلف مورد تطبیق قرار داد. در این مقاله تعداد 211 واژه در این دو گویش از دو جنبه ی تفاوت آوایی و تفاوت در لفظ با دیدگاهی توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که از نظر آوایی اختلافاتی مانند استفاده از شَدّ، قلب، خوشه های همخوانی، حذف، اضافه، تبدیل واکه ها و همخوانها، و از نظر تفاوت لفظ اختلافاتی مانند استفاده از واژه های متفاوت، استفاده از ساخت های متفاوتِ ساده یا مرکب در این دو گویش دیده می شود. نتایج این تحقیق می تواند در مباحث رده بندی گویشی و معیارسازی واژگان بیش از پیش مؤثر باشد؛ چنانکه حتی گاهی استفاده از یک واژه کافی است تا مشخص کند گویشور متعلق به کدامیک از این دو گویش است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمودزهی، موسی، و دامنی، سعید. (1398). تفاوت واژگانی در دو گویش جنوبی و شمالیِ زبان بلوچی در بلوچستانِ ایران. پژوهشنامه اورمزد، -(46 )، 237-254. SID. https://sid.ir/paper/266706/fa

  Vancouver: کپی

  محمودزهی موسی، دامنی سعید. تفاوت واژگانی در دو گویش جنوبی و شمالیِ زبان بلوچی در بلوچستانِ ایران. پژوهشنامه اورمزد[Internet]. 1398؛-(46 ):237-254. Available from: https://sid.ir/paper/266706/fa

  IEEE: کپی

  موسی محمودزهی، و سعید دامنی، “تفاوت واژگانی در دو گویش جنوبی و شمالیِ زبان بلوچی در بلوچستانِ ایران،” پژوهشنامه اورمزد، vol. -، no. 46 ، pp. 237–254، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/266706/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی