مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,167

دانلود:

342

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آگاهی دبیران از حالات روانی دوران نوجوانی در دبیرستان های پسرانه شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 123

چکیده

 مقدمه. مطالعه و شناختن احساسات و عواطف نوجوانان بسیار حائز اهمیت است و هر معلم باید رشد و تکامل هیجانی و عاطفی عادی دانش آموزان نومجوان را بشناسد و اختلالات عاطفی و اثر آن را بر بهداشت روانی دانش آموزان بداند. لذا وظیفه مربیان و معلمین است که از شرا یط اخلاقی , فکری , اجتماعی, روانی و نوجوانان آگاهی داشته باشند.روش. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی (survey) است که در سال 1372 در دبیرستانهای پسرانه منتخب شهر اصفهان انجام گرفته است . هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی دبیران از حالات روانی دوران نوجوانی بوده است. بدین منظور تعداد 140 نفر از دبیران مرد دبیرستانهای پسرانه از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای (طبقه ای تصادفی ساده) انتخاب شدند. ابزار گرد آوری پرسشنامه ای بود که توسط آن آگاهی از پنج حالت روانی مربوط به دوران نوجوانی و مشخصات فردی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج. نتایج بدست آمده نشان داد بطور کلی اکثریت واحدهای مورد پژوهش (73.6 درصد) نسبت به حالات روانی دوران نوجوانی از آگاهی متوسطی برخوردار بوده اند و متغیرهایی نظیر سن, سنوات خدمت, رشته تحصیلی , دارا بودن و نبودن فرزند نوجوان و تماس نزدیک و مداوم با نوجوانان , هر کدام به تنهایی بر روی میزان آگاهی تاثیر داشته است . اما در نهایت آزمون رگرسیون چند متغیره مرحله به مرحله نشان داد که تنها دو متغیر خاص نزدیک و مداوم با نوجوانان و سنوات خدمت بر روی میزان آگاهی تاثیر داشته است .بحث. با توبحه به یافته های پژو هش که نشانگر آگاهی متوسط بیشتر واحدهای مورد پژوهش از حالات دوران نوجوانی می باشد و یافته های پژوهشهای دیگر نیز موید آن است, ضرورت دارد که مسئولین آموزش و پرورش و مراکز تربیت معلم, اولیای مدارس به ویژه معلمین را نسبت به تغییرات و حالات روانی دوران نوجوانی بیش از پیش آشنا سازند.زیرا آگاهی از این حالات و تغییرات می تواند در نحوه برخورد دبیران با دانش آموزان در این سن بحرانی و همچنین در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت اثر داشته باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  پهلوان زاده، سعید، و بشردوست، نصراله. (1382). بررسی میزان آگاهی دبیران از حالات روانی دوران نوجوانی در دبیرستان های پسرانه شهر اصفهان . پژوهش در علوم پزشکی، 8(4)، 121-123. SID. https://sid.ir/paper/26627/fa

  Vancouver: کپی

  پهلوان زاده سعید، بشردوست نصراله. بررسی میزان آگاهی دبیران از حالات روانی دوران نوجوانی در دبیرستان های پسرانه شهر اصفهان . پژوهش در علوم پزشکی[Internet]. 1382؛8(4):121-123. Available from: https://sid.ir/paper/26627/fa

  IEEE: کپی

  سعید پهلوان زاده، و نصراله بشردوست، “بررسی میزان آگاهی دبیران از حالات روانی دوران نوجوانی در دبیرستان های پسرانه شهر اصفهان ،” پژوهش در علوم پزشکی، vol. 8، no. 4، pp. 121–123، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/26627/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی