مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,460

دانلود:

313

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش پرتو درمانی و شیمی درمانی توام در درمان تومورهای سلول سنگفرش سر و گردن

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 88

چکیده

 مقدمه. تومورهای سلول سنگفرشی شایعترین تومور ناحیه سر و گردن می باشند . بر اساس مرحله بیماری در درمان این تومورها از پرتو درمانی و یا جراحی استفاده می شود. به منظور بهبود نتایج درمانی اضافه کردن شیمی درمانی به پرتو درمانی مورد توجه قرار گرفته است . اما کرایی این روش هنوز مورد اختلاف نظر است . هدف از این پژوهش مقایسه پاسخ به درمان و عود تومور بین دور روش پرتو درمانی توام با شیمی درمانی و پرتو درمانی تنها بود. روشها. این کار آزمای بالینی بر روی 155 بیمار مبتلا به تومور سلول اسکوامومی سر و گردن که به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند انجام شد. یک گروه تحت پرتو درمانی قرار گرفتند (90 بیمار) و گروه دیگر علاوه بر پرتو درمانی , سیس پلتین(100mg/m2)  و 5 فلور و اوراسیل (750mg/m2), هم دریافت کردند (65 بیمار). شیمی درمانی هر سه هفته یکبار تکرار شد. پرتو درمانی به صورت سنتی (2 گری در هر بار و 5 بار در هفته), با دوز کلی 70-50 گری داده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون دقیق فیشر و آزمون t مستقل استفاده شد.نتایج. در پاسخ اولیه در 96.4% بیماران گروه پرتو درمانی 85.7% بیماران گروه پرتو درمانی و شیمی درمانی دیده شد عود تومور (به صورت موضعی , منطقه ای یا متاستاز دور دست) در 46.7% از بیمارانی که تحت پرتو درمانی قرار گرفتند, اتفاق افتاد. در گروه دیگر این میزان, 26.2% بود (P<0.05) میانگین فاصله زمانی بین اتمام درمان و بروز عود در گروه به ترتیب 8.57 ماه و 7.17 ماه بود. بحث. این مطالعه نشان داد که اضافه کردن رژیم شیمی درمانی شامل سیس پلاتین و 5- فلورواورسیل به پرتو درمانی , باعث افزایش میزان پاسخ به درمان و کاهش موارد عود در تومورهای سلول اسکواموس سر و گردن می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مصلایی، احمد، لاری زاده، محمدحسن، ثعلبیان، محمدجواد، و کهن علی، جعفراحمد. (1382). بررسی نقش پرتو درمانی و شیمی درمانی توام در درمان تومورهای سلول سنگفرش سر و گردن . پژوهش در علوم پزشکی، 8(4)، 85-88. SID. https://sid.ir/paper/26620/fa

  Vancouver: کپی

  مصلایی احمد، لاری زاده محمدحسن، ثعلبیان محمدجواد، کهن علی جعفراحمد. بررسی نقش پرتو درمانی و شیمی درمانی توام در درمان تومورهای سلول سنگفرش سر و گردن . پژوهش در علوم پزشکی[Internet]. 1382؛8(4):85-88. Available from: https://sid.ir/paper/26620/fa

  IEEE: کپی

  احمد مصلایی، محمدحسن لاری زاده، محمدجواد ثعلبیان، و جعفراحمد کهن علی، “بررسی نقش پرتو درمانی و شیمی درمانی توام در درمان تومورهای سلول سنگفرش سر و گردن ،” پژوهش در علوم پزشکی، vol. 8، no. 4، pp. 85–88، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/26620/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی