مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران | سال:1398 | دوره:7 | شماره:24 | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:72

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

94

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 72

کلیدواژه

چکیده

 زبان ها از سه سازوکار برای بازنمایی نقش های دستوری استفاده می کنند که عبارت اند از ترتیب سازه ها, حالت نمایی و مطابقه. در پژوهش حاضر نظام مطابقه و عوامل مؤثّر بر آن در کردی ایلامی بررسی شده است. برای انجام این کار, از روش توصیفی, مصاحبه و ضبط صدای گویشوران بومی به منظور استخراج داده های لازم استفاده شده است. عوامل مؤثّر بر مطابقه که گیون (2004) آن ها را بیان کرده است و همچنین روش کار دبیرمقدم (1392) به عنوان دو منبع مهم مورد استناد قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در کردی ایلامی از نظام مطابقة فاعل مفعولی برای بازنمایی روابط دستوری فاعل و مفعول استفاده می شود؛ همچنین مشخّص شد که نظام مطابقه در کردی ایلامی گذرایی محور و زمان-محور نیست. دستاورد دیگر این است که در کردی ایلامی, مطابقه ابزار مهمّی برای بازنمایی فاعل دستوری است ولی کاربرد مطابقه برای بازنمایی مفعول هم اختیاری است و هم متأثّر از چندین عامل. ازجمله عوامل مؤثّر بر مطابقة پی بست های مفعولی با مفعول می توان به عوامل معرفگی-نکرگی, ارجاعی-غیر ارجاعی بودن, مبتدایی-غیر مبتدایی بودن, انضمامی-غیر انضمامی بودن اشاره کرد؛ در حالی که این عوامل در مطابقة مفعولی در کردی ایلامی تأثیرگذار هستند, امّا در صورت بندی فاعل مؤثّر نیستند. سرانجام اینکه در کردی ایلامی, نمود جملات و نقش های معنایی در نحوه مطابقه وندها و پی بست های نشانه مطابقه, عوامل تأثیرگذاری نیستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID