مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم پزشکی
سال:1380 | دوره:6 | شماره:3
صفحه شروع:212 | صفحه پایان:214

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

142

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات حاصل از افزودن کتامین به بوپیواکائین در بیهوشی اکسترادورال

نویسنده

محمدی ابوالفضل

صفحات

 صفحه شروع 212 | صفحه پایان 214

چکیده

 مقدمه. بیهوشی اکسترادورال یک روش بیهوشی مطلوب و انتخابی در بیماران با شرایط همودینامیک خاص برای انجام اعمال جراحی بر روی اندام تحتانی و قسمت تحتانی شکم می باشد. از آنجا که شروع اثر این نوع بیهوشی آهسته بوده و درجه بلوک حسی و حرکتی آن متفاوت است, لذا بسیاری از متخصصین از این نوع بیهوشی با وجود مزایای زیاد و عوارض جانبی کم, کمتر استفاده می کنند. در این مطالعه, افزودن کتامین به بوپیواکائین در بیهوشی اکسترادورال مورد بررسی قرار گرفته تا شاید راهی عملی و موثر برای کوتاه تر نمودن زمان شروع اثر بی دردی و افزایش طول مدت بیدردی در بیهوشی اکسترادورال ارایه شود. روشها. نوع مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور و تصادفی می باشد, بیماران کلاس یک و دو ASA  کاندید عمل جراحی الکتیو قسمت تحتانی شکم و اندام تحتانی با حجم نمونه 20 نفر در هر گروه قرار گرفتند. در گروه اول 20cc بوپیواکائین 0.5% به همراه 0.5 cc نرمال سالین و در گروه دوم بوپیواکائین 0.5% به همراه 0.5cc کتامین (25 میلیگرم) برای بیهوشی اکسترادورال بکار رفت. فشارخون و نبض در شروع, خاتمه عمل اندازه گیری و ثبت گردید و زمان شروع بلوک حسی, طول مدت بلوک حسی و طول مدت بلوک حرکتی در دو گروه با هم مقایسه شد. نتایج. میانگین فاصله زمانی از زمان تزریق دارو تا شروع بلوک حسی در گروه مداخله کمتر بود (p<0.05). میانگین فاصله زمانی از شروع بلوک حسی تا پایان آن در گروه مداخله بیشتر بود, ولی میانگین فاصله زمانی از شروع بلوک حرکتی تا پایان بلوک حرکتی در گروه شاهد بیشتر بوده است (p<0.05). بحث. افزودن کتامین به بوپیداکائین منجر به شروع اثر سریع تر و طولانی تر شدن طول بلوک حسی می گردد. این اثر احتمالا بدلیل اثر مهاری کتامین برروی فعالیت ترون های شاخ خلفی نخاع می باشد که این مکانیزم نیز در ایجاد بی دردی کتامین نقش دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.