مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,626

دانلود:

569

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات

 صفحه شروع 292 | صفحه پایان 298

چکیده

 زمینه و اهداف فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دو موضوع مهم رفتاری هستند, که امروزه در حوزه تئوری های مدیریت رفتار سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بخش مهمی از مطالعات نظری و تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف کلی مطالعه حاضر, بررسی ارتباط بین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز می باشد. مواد و روش ها این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود, که در سال 1397 انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه ( 900 نفر) بود که از بین آنها تعداد 367 نفر براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفت. پایایی آنها از-طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی و ضریب همبستگی) از طریق نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها یافته های پژوهش نشان داد, بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و نیز هریک از چهار مولفه آن, ارتباط مثبت و معناداری برقرار بود. نتیجه گیری نتایج بیانگر تاثیرپذیری مثبت رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فرهنگ سازمانی بود. لذا, پیشنهاد می شود ارتقای فرهنگ سازمانی به منظور افزایش رفتار شهروندی سازمانی مدنظر قرار گیرد. زیرا کارکنانی که رفتار شهروندی سازمانی بالایی دارند, به بهتر شدن و غنای عمومی کار کمک کرده و بر کل سازمان تاثیر مثبتی دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  اسکندری، مریم، پایدارفرد، داوود، و مهدوی نیک، مرتضی. (1397). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تصویر سلامت، 9(4 )، 292-298. SID. https://sid.ir/paper/265214/fa

  Vancouver: کپی

  اسکندری مریم، پایدارفرد داوود، مهدوی نیک مرتضی. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تصویر سلامت[Internet]. 1397؛9(4 ):292-298. Available from: https://sid.ir/paper/265214/fa

  IEEE: کپی

  مریم اسکندری، داوود پایدارفرد، و مرتضی مهدوی نیک، “بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز،” تصویر سلامت، vol. 9، no. 4 ، pp. 292–298، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/265214/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی